onsdag den 15. marts 2017

Endelig sker der noget med Avderødvej

Avderød, den 13. marts 2017.

Til laugsmedlemmerne:

Laugets bestyrelse har i dag været til et møde med Ømer Øzupek, vejingeniør, som vi blev inviteret til af kommunen, som så på smukkeste vis demonstrerede, at den information vi er blevet lovet, også bliver givet.
Formålet med mødet var, at vi skulle informeres om de skitser, der tegner sig nu, og samtidig kunne vi give input mht. det vi ser og hører som beboere i Avderød.
Tilstede var foruden værten Ømer, som er den person, der kommer til at stå for selve realiseringen af projektet, Jesper, en rådgivende ingeniør, og så Ole, Helle, Dorte og Boje fra bestyrelsen.
Gangen i projekt ”Avderødvej” bliver følgende: Den 22. marts er der møde i ”udvalg for infrastruktur og trafik” hvorfra planerne bliver sendt videre til udvalget for ”plan, miljø og klima ”der har besluttende myndighed. Så skal finansieringen på plads, og så håber alle, at man kan indvie den ”nye” Avderødvej i begyndelsen af september.
Der bliver tale om tre forskellige delprojekter. Det første gælder strækningen fra Karlebo skole og til Avderød. Her satser man på, at der kan etableres 2+1 vejbaner. Anden etape handler om selve Avderød. Her vil man etablere nye og mere hensigtsmæssige chikaner samt reparere rabatterne, optegne kantlinjer til de bløde trafikanter, samt lægge ny asfalt. Vi fortalte, om de problemer nogle af beboerne har, med at køre ud fra deres hus og nævnte, at både fodgængere og cyklister har problemer med at bevæge sig gennem Avderød.
Sidste etape går fra byen til Kongevejen. Her ville man gerne lave 2+1, men det kan muligvis ikke lade sig gøre pga. oversigtsforholdene. Vi ønskede, så at der blev lavet kantlinjer og lavet chikaner på den sidste strækning op til Kongevejen. Det er planen, at denne sidste strækning får et nyt slidlag udført på samme måde som på Fredtoftevej. Vi påpegede, at det måske ikke var den bedste løsning.

Ømer nævnte muligheden for at lave busstoppesteder, der fungerer som en slags chikane, der tvinger alle andre bilister til at vente, mens buspassagererne står af og på, og han ville også undersøge mulighederne for at GPS – firmaerne kunne ændre på deres anbefalinger, så de store lastbiler kørte udenom Avderød.
Vi nævnte vores ønske om at opsætte skilte, der forbyder gennemkørsel af tung trafik. Vi ved godt, at et sådant forbud er svært at håndhæve, men vi synes, at bare en reduktion af den tunge trafik også vil hjælpe på trafiksituationen.

Endelig ville han også undersøge mulighederne for en generel hastighedssænkning, og vi gjorde i den sammenhæng opmærksom på, at det måske var en god ide at sænke hastigheden på Kongevejen fra 70 til 60 km i timen.

Når den endelige plan foreligger, bliver den sendt ud til alle berørte til høring. Dvs., at vi alle får mulighed for at se den endelige plan, før den udføres.

Således ser det ud på nuværende tidspunkt. Planerne er kun på skitsestadiet, men det væsentligste er, at det nu endelig ser ud, som om der sker noget. Og det er i sig selv rigtig positivt!

En stor tak til kommunen for at invitere os, og en tak til Ømer for godt værtsskab!

Vi vil lægge referater ud fra de møder, der skal holdes omkring vores vejprojekt.

Mange hilsner – bestyrelsen.

fredag den 25. december 2015

Vedtægter for Avderød landsbylaug.

Vedtægter for Avderød landsbylaug.
§ 1: Navn og hjemsted.
Lauget hedder Avderød landsbylaug og har hjemsted i Avderød landsby. Dets adresse er formandens.

§ 2: Formål.
Avderød landsbylaugs formål er at varetage og formidle beboernes interesser og sikre deres indflydelse i sager, der vedrører Avderød landsby med tilhørende opland. Lauget kan indtræde i samarbejde med tilsvarende laug i kommunens øvrige landsbyer og med tilsvarende landsorganisationer.

§ 3: Medlemskab.
Som medlemmer optages folkeregisteranmeldte husstande og virksomhedsregisteranmeldte virksomheder i Avderød landsby med tilhørende opland.

§ 4: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned og indkaldes med mindst tre ugers skriftligt varsel til medlemmerne. Samtidig med den skriftlige indkaldelse fremsendes dagsorden, regnskab, budget samt evt. indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde:
1: Valg af dirigent.
2: Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3: Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Fastsættelse af kontingent og budget.
6: Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter.
7: Valg af revisor.
8: Evt.
1: Evt. ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med angivet dagsorden og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivet dagsorden inden 30 dage. Indkaldelse skal ske med tre ugers skriftligt varsel til medlemmerne.
2: Hver husstand har en stemme, forudsat at kontingent er indbetalt. Ved fravær kan stemmes ved fuldmagt til bestyrelsen eller et andet medlem.
3: Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller et tilstedeværende medlem ønsker det.
4: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
5: Til laugets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige laugets medlemmer.
6: Opløses lauget, skal dets midler uddeles i overensstemmelse med de i § 2 anførte formål.

§ 5: Bestyrelse.
1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen, således at der i lige år er to på valg og i ulige tre. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter for to år af gangen ligeledes på forskudt valg samt en revisor.
2: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger af sin midte en formand, og en kasserer.
3: Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives. Der skrives referat, der udsendes som mail til medlemmerne.
4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
5: Til varetagelse af laugets opgaver, kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper blandt laugets medlemmer.

§ 6: Regnskab og revision.
Laugets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor.
Kassereren har ansvaret for laugets kontante beholdning.

Avderød, december 2015.

Indkaldelse til GeneralforsamlingAvderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.30 på Karlebo Kro
Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Ole Bergman, mail@bergmanvin.dk (evt. tlf. 48280035) senest 30. december.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 22. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. forslag til nye vedtægter*
5. indkomne forslag
6. kontingent
7. valg af bestyrelse & suppleanter**
8. valg af revisor
9. eventuelt

*I forbindelse med at John trækker sig som formand efter 11 år på posten ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne således at den nyvalgte bestyrelse fremover konstituerer sig og vælger sin formand. Iflg. nuværende vedtægter (se evt. hjemmesiden) vælges formanden af generalforsamlingen.
Forslag til nye vedtægter, der tillige indeholder div. mindre ændringer, vedlægges.

**På valg til bestyrelsen er Ole Bergman og Peter Martinussen. Herudover skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår henholdsvis Helle Krabbe, Frdb.Kongevej 36 samt Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvej 11 og Betina Bøgelund, Avderødvej 28.
Såfremt der er andre der har lyst til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)

Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-16.
Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor, Vejenbrødvej 9, tlf. 48281311, Boje Povlsen, Avderødvej 15, tlf. 26150406, Peter Martinussen, Avderødvej 43B, 29249961, Dorte Skriver, Avderødvej 33, tlf. 48280415, Ole Bergman, Avderødvej 4, tlf. 48280035

onsdag den 19. august 2015

sommerfest lørdag den 29. august!

Vi mødes som sidste år hos Martin i ”Tre-Huse” kl. 16.00 til udformning af trafikdæmpende figurer! Temaet i år er: ”Væk med den tunge trafik!” Det er
meningen, at de ligesom sidste år skal sættes op ved byportene. Vi sørger for materialer, og I sørger for gode idéer og kreativitet.

Kl. 17.30 er der velkomstdrink og sidste indlevering af kager til konkurrencen – uden hvilke, vi ikke får dessert!

Vi har fået Dennis fra Avderød catering til at lave en menu, som I kan glæde jer til!

Drikkevarer og bestik, tallerkner m.m., sørger I som sædvanlig selv for.

Der vil endnu en gang være en konkurrence, der vil afsløre, hvem der bedst kender vores by og opland.

Jørgen og Boje sørger for lidt fællessang – repertoiret vil være af den gode gamle slags!

Tilmelding til Dorthe på 40 38 91 74 eller mail: karlebohegnet@msn.com senest den 15. august.

Arrangementet er gratis for medlemmer af lauget – ikke-medlemmer betaler 150 kr. pr. person. I parentes bemærket, så koster et medlemskab for en husstand 150 kr.!

(reg. nr. 2269 konto nr. 7553776249 – husk at angive navn!)

Vi glæder os til at se jer – bestyrelsen.

mandag den 25. maj 2015

Referat fra landsby lauget

Avderød, den 22. maj 2015.

Til Avderød landsbylaugs medlemmer:
Bestyrelsen holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. maj. Den direkte anledning var, at Bodil havde meddelt, at hun ikke mere ønskede at være medlem af bestyrelsen. Vi havde indkaldt begge suppleanter, Peter Martinussen og Mikkel Heisterberg.
Kun Peter havde mulighed for at deltage og efter konsultation med Mikkel besluttede vi, at Peter indtræder i bestyrelsen i stedet for Bodil.
Trafikudvalget består herefter af: Dorthe, Boje og Peter.
Herefter havde vi en mere generel diskussion om laugets arbejde. Historien har vist, at det er rigtig svært som laug at deltage som part i en diskussion, hvor interesserne er delte. Så det vi blev enige om var, at vi fremover først og fremmest skal fungere som talerør, for det der rører sig i landsbyen i forhold til kommunen og efterfølgende sørge for, at de ting, vi bliver lovet af kommunen, også bliver til virkelighed. Vi vil også deltage i udvalgsarbejde og sørge for, at alle i landsbyen bliver orienterede om, hvad der foregår.
Udover det, ser vi det som vores vigtigste opgave, at være med til at skabe rammer, som gør, at vi i landsbyen får mødt hinanden – får set og snakket sammen indbyrdes. Dette sker allerede, når vi arrangerer loppemarked og sommerfest, men vi vil gerne mere! Sidste år, afholdt vi f. eks. et haloween-arrangement. Sådanne initiativer vil vi meget gerne støtte, så hvis I har nogle flere idéer, hører vi gerne om det!
I øvrigt har vi fastlagt datoen for sommerfesten. Det bliver

Lørdag den 29. august.
I hører nærmere, når vi kommer tættere på, men notér datoen! – Og hvis I har idéer til, hvad vi skal finde på at lave til festen, så sig frem!


torsdag den 16. april 2015

Loppemarked i Avderød! Lørdag den 25. april!
I inviteres hermed til loppemarked i Dyssegårdens lade den 25. april. Vi åbner klokken 10.00 og lukker klokken 15.00.

Der vil som sædvanlig være kaffe/te/kage-bod, servering af grillede pølser samt salg af øl og vand.

Blomstermarkedet tilbyder bl. a. spændende krydderurter, og så er der alle de øvrige boder, hvor kun fantasien sætter grænser!

Nyhed i år! Lykkehjul, med fine præmier!
Og så giver det samtidig mulighed for at hilse på de naboer, man måske ikke engang vidste, man havde!

PS: Man er meget velkommen til at donere en hjemmelavet kage til boden - giv besked til Ketty Rose (48 28 00 95), hvis I har bidrag.

PPS: Hvis man ikke er medlem af lauget, og ønsker at blive det, kan du indbetale kontingent 150 kr. pr. husstand på reg. nr.: 2269 konto nr.:75 53 77 62 49.

Vi glæder os til at se jer – Avderød landsbylaug og Dyssegården!

onsdag den 25. februar 2015

Bestyrelsesmøde hos John 11/2 - Kortfattet mødereferat

Agenda:
 1. Laugets trafikudvalg
 2. Eventuelt

1. Laugets trafikudvalg:
 1. Bestyrelsens mandat til udvalget for de kommende forhandlinger med kommunen om ”Trafiksikkerhed på Avderødvej”:
  Efter en del debat om hvorvidt a. ”trafikmængde og fart” hænger sammen med b. ”sikkerhed for de svage trafikanter” var der enighed om at den eneste undtagelse hertil er ”hvis det i forhandlingerne med kommunen skulle vise sig at a. kun er gennemførligt uden b. skal a. have 1. prioritet” (citat fra referat 10/1 pkt. 2).

  Det blev endvidere besluttet at sikker skolevejs projektet fortsat er en del af mandatet, men i relation til de kommende forhandlinger må den del af projektet, der vedrører andre veje end Avderødvej, betragtes som 2. prioritet.

  Mandatet omfatter således samtlige punkter beskrevet i vort trafikbrev 12/10-14 dog således at ”gennem landsbyen” er udvidet til tillige at omfatte Avderødvej fra landsbyen til Kongevejen.

  Der var enighed om det hensigtsmæssige i snarest at fokusere på kommunens undersøgelser ”om gennemkørsel af henholdsvis almindelig og tung trafik kan forhindres eller forbydes”, etablering af svingbaner fra Avderødvej til Kongevejen før vejlukning mm.

  M.h.t. de evt. stiføringer bør forhandlingerne indledes med opfølgning på de lovede opmålinger af vejbredden Boje og/eller Dorte sørger for at Bodil får relevante oplysninger om beregninger i forbindelse med svingbanerne.

 2. Trafikudvalgets medlemmer:Fra Dorte og Ole var der rejst krav om at Dorte fremover indtræder i trafikudvalget som p.t. består af Bodil (tovholder), Boje og John. Efter nogen debat var alle, undtagen John, enige om at dette var acceptabelt. John var imod fordi han fandt det upraktisk og et udtryk for manglende tillid at et udvalg med et klart mandat fra bestyrelsen består af 4 ud af 5 af samme bestyrelse. Da han samtidigt ønsker at begrænse sit Laugsarbejde vil han trække sig fra udvalget idet han som formand har fuld tillid til at det nye udvalg vil fortsætte det hidtidige gode arbejde, så længe Bodil er tovholder.

  Bodil ønskede herefter, fra Dorte og Ole, at få bekræftet loyal opbakning til sin rolle som tovholder for den samlede trafiksikkerhed, således at den hidtidige snak om for megen fokusering på de svage trafikanter kunne forstumme. Efter en kort debat med henvisning til 1. afsnit af pkt. 1 ovf. blev opbakningen bekræftet

  .På forslag fra Boje var der enighed om at betegnelsen ”ordfører” nok var mere beskrivende end ”tovholder” for udvalget fremover.

  Der var enighed om at der hermed var skabt et godt grundlag for loyalt samarbejde i bestyrelse og udvalg fremover.
Eventuelt:
 1. 1 Loppemarked 25/4: Boje oplyste at Benita/Vivi havde tilsagn om kr. 5.000 til PR fra Dyssegården, at der allerede var tilsagn om 16 stadepladser samt at der ikke var grundlag for det sædvanlige ”før loppemarked”-bestyrelsesmøde idet kombinationen Vivi/Boje/Dorte/Benita havde styr på planlægningen, således at den hidtidige uddelegering af opgaver til andre Laugsmedlemmer kunne ske pr. mail. Vivi drøfter blomsterkøb med Jørgen/Ella
 2. Boje orienterede om behovet for skolebus i vinterhalvåret for børn i Fredensborg skolerne og påtog sig rollen som tovholder/initiativtager for dette.

Næste ordinære bestyrelsesmøde hos Boje: i god tid inden sommerfest (og sommerferie) – forslag til dato udbedes.

onsdag den 14. januar 2015

General forsamlingen i landsbylauget 2015.

General forsamlingen i landsbylauget 2015.

Den første version af referatet: Loppemarked: Stor succes med fint besøg og overskud. Alt ialt en dejlig dag. Stor tak til Vivi, Boje og Benita. Loppemarked 25/4-2015 arrangør vivi, Boje og Benita. Meld dig allerede nu hvis du vil sikre dig den bedste stadeplads til loppemarkedet: viviboje@gmail.com

Sommerfest 22. eller 29. August - 2015

Sommerfesten 2014 var en fin succes med god hjælp fra især Martin, Charlotte og Per. Dejlig aften med kagekonkurrence, god mad, Avderød quizzen. Som noget nyt i år lavede vi sænk farten fugleskræmsler som efterfølgende blev opstillet i byen, som et led i vores kamp mod trafikken igennem landsbyen. Fin initiativ som holdt overraskende længe.

Vivi og Bøje afholdt et hyggeligt Halloween arrangement med fællesspisning og græskar snitning. Dejligt nyt tiltag, som vi håber bliver gentaget.

Borde og stole reserveres fortsat via www.avderød.dk og hentes hos Ole bergmann Avderødvej 4 når man har fået det godkendt.

Formanden afsluttede sin beretning med en opfordring om at bevare en fornuftig tone i debatter omkring den trafikale situation i landsbyen.

Beretning godkendt.

Dorte aflagde et fint regnskab som viste et overskud. Dorte slås en del med manglende medlemsbetalinger og Dorte vil fremover rydde op i medlemslisterne årligt 1/3. Så vi opfordrer at medlemmerne betaler inden 1/3.

Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-15.

Regnskabet: godkendt

Valg af bestyrelse: udtrådt: Charlotte. Nyvalg Boje Povlsen. Ikke på valg: Bodil, Ole og John. Suppleanter Mikkel og Peter Martinussen.
Revisor: Kristian.

Nabohjælp: opfordring til at tilmelde sig nabo hjælp og bruge naboerne når man er bortrejst. Tilmelding via www.nabohjælp.dk Og ellers hold generelt øje.
Man kan også tilmelde sig www.hjaelppolitiet.dk, hvor man får mulighed for at registrere sig hos politiet.

Vejlukning: Følg med på kommunens hjemmesiden. Det vigtigste i sagen er at kommunen nu fremrykker arbejdet med sænkning af farten og sikring af bløde trafikanter. Det blev vedtaget enstemmigt af trafikudvalg. Lukningen af Vejenbrødvej blev vedtaget 5 - 3, men blev begæret behandlet i byrådet 26/1 - 2015. Lauget forsøger at få lov at foretræde for byrådet med henblik på, at forelægge problemstillingerne ved at flytte al trafikken til Avderødvej/Fredensborg Kongevej krydset.

Debat: Foregik i god tone, men der er frustration i samfundet over vejlukningen.

Sikkerskolevej: Bodil redegjorde laugets arbejde med projektet og forløbet igennem året. Bestyrelsen skal til møde i trafikudvalget 15/1-2015 for at uddybe sikkerskolevejs projektet.

Debat: God tone og igen frustration over trafikken igennem byen. Masser af forslag som bestyrelsen kan gå videre med.

Evt: facebook gruppe oprettet.

søndag den 4. januar 2015

Borgermøde vedr. Lukning af Vejenbrødvej/Fredensborg kongevej

Kære alle

Kommunen har inviteret til borgemøde, og invitationen er en opfølgning
Byrådsmødet 7/10 - 2014


Fra kommunens hjemmeside

Møde om lukning af Vejenbrødvej vest for Fredensborg Kongevej
Tirsdag den 6. januar fra 17.30 til 18.30 er der møde om lukning af Vejenbrødvej vest for Fredensborg Kongevej

Lukningen skal reducere antallet af ulykker i det firbenede kryds, der er udpeget som sort plet i kommunens trafiksikkerhedsplan. Lukningen udføres så der fortsat er passage for cyklister og fodgængere.

I forbindelse med lukning etableres en krydsningshelle på Fredensborg Kongevej. Desuden indtænkes placering af et busstoppested ved Vejenbrødvej i løsningen.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget inviterer derfor til borgermøde den 6. januar i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.


Kommunens faktaark vedr. lukningen kan ses her: faktaark


Indkaldelse til Generalforsamling - Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Indkaldelse til Generalforsamling

Avderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Charlotte Kirkegaard, c.kirk@ofir.dk (evt. tlf. 40685320) senest 7. januar.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse
6. valg af revisorer
7. nabohjælp/tryk politi
8. Vejenbrødvejs lukning ( Borgermøde 6. januar, kl. 17.30 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B - se www.fredensborg.dk )
9. ”Sikker skolevej” (se vedlagte brev 12/10 2014)
10.eventuelt

Såfremt der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)
Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-15.

NYTÅR: det er ikke tilladt at affyre raketter og større batterier i og omkring Avderød iflg. Nordsjællands Brandvæsen.

Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor. Vejenbrødvej 9 tlf. 48281311, Bodil Vestergård, Vejenbrødvej 2A, tlf. 25850775, Dorte Skriver, Avderødvej 33 tlf. 48280415, Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvejvej 11, tlf. 48485606, Ole Bergman, Avderødvej 4, tlf. 48280035


*OBS den personlige omdeling tager tid. Uanset om du møder op eller ej send din e-mail adresse til avderoedlandsby@gmail.com

Årsregnskabet (klick for større billede)


Bestyrelsesmøde 10/11 - 2014

Bestyrelsesmøde 10/11 - 2014


1.       Generalforsamlingsdato fastsat til 14. januar 2015. Forslag til indkaldelse vedlægges -  uddeles af Ole og John umiddelbart før jul. Charlotte bestiller Karlebo Kro. Dirigent Søren Hansen - Ole sørger for vin

2.       Bestyrelsens indstilling til GF vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor: alle undtagen Charlotte accepterer genvalg (Bodil og Ole har 1 år tilbage af den 2-årige periode) – vi drøfter snarest ny kandidat, hvorefter John taler med suppleanter. Revisor Tomas har overfor Dorte accepteret genvalg.

3.       Formandsvalg:  John accepterer ikke genvalg som formand (skal vælges af GF) med mindre de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer hver for sig udtrykker tillid hertil samt fortsat accepterer de 4 loyalitets-principper (vedlagt) vedtaget på bestyrelsesmødet 20. oktober i år. Det blev aftalt at de 4 bestyrelsesmedlemmer snarest tager stilling til Johns krav og herefter drøfter vi alle vor indstilling til GF.

4.       Regnskab: vedlægges til gennemgang før vi kopierer det ind på bagsiden af GF-indkaldelsen – Dorte fremlægger incl. nye- og fraflyttede beboere/laugsmedlemmer.

5.      Formandsberetning skal indeholde kommentarer til vejlukning (Borgermøde 6. januar i forbindelse med udvalgets behandling), Bodils Trafikbrev 12. oktober – Bodil fremlægger - brevet vedlægges GF-indkaldelsen, Loppemarked (næste 25. april), Sommerfest (næste 22. august – muligvis 29. august), Halloween, Landsbyråd (Ole fremlægger), Borde- og stole, Beplantning, Nabohjælp (Dorte og John fremlægger) samt det der måtte være tilbage af Peder/Camillas mail (se bilag) efter at Ole har drøftet det med dem. 

Referat: Laug - Bestyrelsesmøde 20/10 - 2014: Om Samarbejdsprincipper

Laug - Bestyrelsesmøde 20/10 2014Samarbejde i bestyrelsen
Ud fra den overbevisning at vi hidtil har haft et tillidsfuldt samarbejde er vi enige om at dette kun kan fortsætte hvis alle bestyrelsesmedlemmer efterlever flg.:
 1. Udtalelser udadtil, der kan fortolkes som udtalelser på bestyrelsens vegne, stemmes af med kollegerne hvis man er i tvivl om den interne enighed
 2. Såfremt man er i tvivl om at ens mening er i strid med den generelle mening hos kollegerne informeres kollegerne.
 3. Såfremt man modtager oplysninger, som sår tvivl ved ens egen tillid til kollegerne, agerer man ikke udadtil på disse før man har afklaret tvivlen med kollegerne.
 4. Ønsker man at handle udadtil vedr. et emne, hvor man, efter den gensidige orientering må erkende at man er i opposition til den generelle mening hos kollegerne, handler man først når kollegerne er orienteret

STATUS FOR SIKKER FÆRDSEL GENNEM LANDSBYEN 1/10 -2014


Landsbylauget har nu arbejdet på at få forbedret de trafikale forhold i og omkring Avderød Landsby i 4 år. Det er et langt sejt træk, som til tider ser meget positivt ud og til tider ser mindre positivt ud. Mange har spurgt til projektet og om der nu ikke snart sker noget. Derfor denne korte opsummering til orientering.

Ved generalforsamlingen i 2013 præsenterede kommunen at de trafikale udfordringer igennem landsbyen kunne løses ved etablering af en såkaldt 2 minus 1 - løsning, som den de har i Kirkelte. Landsbyen udtrykte sig positivt omkring det og i sommeren 2013 gik kommunen igang med at renovere afvandingen af vejen, således at der ikke samles store vandpytter i siden af vejen til gene for cyklister og andre. Men så skete der ikke mere. Kommunen blev undervejs opmærksomme på at der er problemer med oversigtigen i de to sving hen igennem landsbyen og havde brug for at skitsere på løsningen endnu engang. Landsbylauget har løbende haft telefonisk kontakt til kommunen for at presse på for en løsning. I starten af 2014 fik vi et møde i stand med kommunen for at presse yderligere på. Her diskuterede vi 2 minus 1- løsningen igennem og påpegede hvordan vi så placering af chikaner samt muligheder for at krydse vejen bedst placeret.

I løbet af foråret har vi fortsat presset på for en løsning dog uden at der skete noget. Vi fik et møde i stand med kommunen endnu engang i juni måned i år. Her blev det præsenteret at en 2 minus 1 løsning ikke vil være en mulighed alligevel, pga. oversigtsforholdene sammenholdt med det store antal biler, som passerer landsbyen.
Der kører omkring 2700 biler igennem Avderød hver dag mens der til sammenligning kører omkring 300 biler igennem Kirkelte hver dag. Dette er forklaringen på at der ikke kan etableres de samme fart reducerende anlæg, igennem Avderød som igennem Kirkelte. Jaså! Men vi stillede op som konstruktive samarbejdspartnere og indgik i dialog omkring alternative løsningsmuligheder og fik i samarbejde med politiet og kommunens forvaltning skitseret en løsning som indeholdt yderligere fartdæmpende chikaner, fartbegrænsning på 30 km/t samt muligheden for at kombinere det med en lokal trampesti bag om landsbyen (de berørte lodsejere er orienteret).

Dette løsningsforslag blev præsenteret på udvalgsmøde for Plan-, klima- og teknikudvalget her i sensommeren. På dette møde blev det konstateret at der ikke er midler til at prioritere Avderødvej dette år pga. økonomiske udfordringer i forbindelse med andre store trafikprojekter (læs motorvejsafkørsel Fredensborg).
Sagen er derfor udsat.
Lauget har søgt nærmere indformation omkring baggrunden for denne beslutning og er i gang med at afklare mulige fremtidige tiltag - herunder at bede om foretræde for udvalget med henblik på at få sat en endnu bredere og stærkere fokus på de trafikale udfordringer vi har i Avderød.
Lige nu er der stilstand i vores projekt, men vi arbejder indædt videre med det formål at få dæmpet farten igennem landsbyen, skabt mulighed for at de bløde trafikanter kan komme igennem landsbyen og at få etableret den cykelsti, mellem Avderød landsby og Karlebo skole som der er sat midler af til i kommunens budget i 2017.

Jo mere alle beboere involverer sig jo bedre (behøver ikke at begrænse sig til fugleskræmsler og græskar !) Gode ideer til john@bonnor.dk eller tlf.: 48281311.

søndag den 24. august 2014

Avderød Sommerfest 2014

Tak til alle som deltog i sommerfesten. Det var en god aften med hyggeligt selskab. Nedenfor ser i et par billeder fra festen:


Sommerfesten 2014
mandag den 21. april 2014

Blomster- og Loppemarked i Avderød


Avderød Landsbylaug og Dyssegården afholder igen i år loppemarked i Laden på Dyssegården.

I år afholdes markedet

lørdag den 10. maj 2014

kl. 10 – 15.

Der er solgt 22 stadepladser, så vi er godt fyldt op. (man kan evt. komme på en venteliste)


I cafeen kan der købes øl, vin, vand, kaffe, hjemmebag samt pølser og brød fra grillen –
På det store blomstermarked sælges dejlige forårsblomster – alt til rimelige priser.

Har du lyst til at donere en kage til cafeen, hører vi meget gerne fra dig/jer.
Ring til Vivi Sørensen på tlf. 26 97 34 68.

Hvis du er en af dem, der ikke har betalt kontingent for 2014, kan det sagtens nås endnu. Indbetal kr. 150 på konto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249 (husk at påføre navn), eller betal til kasserer Dorthe, som tager imod på selve loppedagen.

For at dagen kan blive så festlig som muligt, er det rart, at der kommer mange mennesker. Derfor opfordres I til at invitere venner og bekendte til at komme om lørdagen. I kan måske invitere gennem face-book – det kan faktisk bruges til at tromme mange mennesker sammen!
Husk at overskuddet går til vores sensommerfest, løgplanter i landsbyen mm.
Med venlig hilsen og på gensyn.
Avderød Landsbylaug (hjemmeside: www.avderød.dk)

tirsdag den 4. marts 2014

Fyrværkeriregler og Sund fornuft.Omlægning af Bus 384

Fredensborg Kommune 23. januar 2014
Att. Thomas BakOmlægning af bus 384

Det var med nogen undren, at vi her i Avderød pludselig måtte konstatere, at buslinje 384 ikke længere kørte neden om Avderød. Der har, så vidt vi er orienteret, ikke været foretaget undersøgelser, eller forudgående diskussion med os før denne omlægning.

Vi vil hermed protestere mod omlægningen.

Den berører os på forskellig vis.

1: De skoleelever, der skifter fra Karlebo skole til Fredensborg efter 5. klasse får besværliggjort deres skolevej. De skal trave op til Kongevejen - om vinteren i nattens mulm og mørke - og krydse Kongevejen for at hoppe på 384.

2: De af os, der handler i Fredensborg eller i det nye bydelscenter, får kun mulighed for at gøre dette, hvis vi kører i bil.

3: De unge får dårlige muligheder for at bruge Alexander house.

4: Besøgende til Lokalhistorisk museum f år det svært – især de skoleklasser og de borgere uden bil der har været flittige brugere af museet.

5: Der er flere lokale virksomheder i selve Avderød der bliver berørt af omlægningen. Det drejer sig om Skydebanegård efterskole. m.m, Dyssegården en døgninstitution, Carl Mar´s uddannelsessted, Avderød ridesport, Lissner foto, Egemosen kontorfællesskab, Vintappergårdens lejere og sikkert en del flere!

6: Generelt gør det vilkårene dårligere for at gøre borgerne i Avderød til en aktiv del af lokalsamfundet.

Avderød landsbylaug står meget gerne til rådighed for yderligere diskussion –I håb om at høre fra jer snarest –
Venlig hilsen - Avderød landsbylaug.

     p.b.v. John Bonnor

General forsamling 2014 referat

Generalforsamling 14. januar 2014 – Kortfattet referat
Beretning:
 1. Sikker skolevej”: arbejdet med det allerede vedtagne projekt gennem landsbyen er standset midlertidigt fordi det mod forventning ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af de svage trafikanter. Nyt udspil fra kommunen afventes.
Skitseprojekt for cykelsti mellem Avderød og Karlebo skole er fremrykket til 2014.
 1. Loppemarked: efter aflysningen i 2013 tilbød Vivi & Boje sig som arrangør i 2014 i samråd med bestyrelsen. Aftaler med Dyssegården og blomsterleverandør er ved at være på plads, men salg af stadepladser a kr. 100 skal intensiveres. Vivi udleverede information herom. Frivillige til bemanding af blomstersalg og cafe efterlyses. Dato: lørdag den 10. maj. Tak til Vivi & Boje.
 2. Sommerfest: Fin tilslutning til festen 17/8-13 hos Martin i ”3 huse”. Lækker pattegris som Per havde stegt hele dagen. Nyt var bage- og quiz konkurrencer med stor succes. Tak til Per og Martin. Festen i år bliver lørdag den 16. august formodentlig igen hos Martin.
 3. Laugets borde og stole: flyttet midlertidigt til Johns lade. Tilbud fra Bitte/Charlotte om senere flytning til deres adresse. Bookning fortsat over hjemmesiden. Tak til Saman for hidtidig opbevaring.
 4. Hjemmesiden: ny rubrik om Nabohjælp efter indbrud 2/12-13 Avderødvej 35. Alle laugsmedlemmer kan deltage ved at indsende deres mailadresse til avderoedlandsby@gmail.com . Såfremt tilstrækkeligt mange tilmelder sig har lauget mulighed for tillige at maile anden information, fra hjemmesiden samt runddelte skrivelser, direkte.
 5. Kontingentopkrævning: sker fortsat med indkaldelsen til GF. Forslag: der rykkes kun 1 gang når årsregnskabet afsluttes. Er medlemmet mere end 1 år i restance betragtes det som udmeldelse. Forslaget blev accepteret af GF.
 6. Sørens beslutning om ikke at genopstille til bestyrelsen: STOR tak for mange års indsats som kasserer og med mange andre opgaver.
 7. Regnskab: underskud på kr. 7.507 p.g.a. manglende indtægter fra loppemarked. Likviditet pr. 1/10-13 er dog kr. 4.094. 39 husstande er medlemmer af lauget.
Indkomne forslag: fra Boje om omlægning af bus 384. Det blev besluttet at gøre indsigelse til kommunen baseret på Bojes brev-koncept.
Valg af bestyrelse: nyvalg af Ole Bergman, genvalg af Bodil, John og 1. suppleant Mikkel H.
Valg af revisor: genvalg af Tomas
Eventuelt: Camilla Bøggild, Avderødvej 32H oplyste om fyrværkeri problemer med naboen m.h.t. muligt ulovligt lager af fyrværkeri og muligheden for politianmeldelse heraf. Aftalt at Camilla mailer John om detaljer. Sideløbende vil bestyrelsen evt. opdatere de regler der hvert år fremsendes med GF indkaldelsen.

Debat vedr. landsbyens/laugets aktiviteter: Ingen indlæg hvorfor John konkluderede væsentligheden i at alle medlemmer er aktive med at udvide, forbedre og kritisere de aktiviteter, som man ønsker at lauget skal beskæftige sig med.
mandag den 27. januar 2014

Avderød Loppemarked 10. maj 2014 10-15 på DyssegårdenAvderød ejerlaug afholder lørdag 10. maj kl 10-15 det traditionelle og hyggelige loppemarked. Det sker som vanen tror på Dyssegården og det plejer at være godt besøgt og meget hyggeligt. Bestyrelsen har en fin lille bod med et udsøgt udvalg af lokalt bagværk og Søren Rose leverer godt fra grillen, så drop frokosten og kom til loppemarked

Kunne du tænke dig en stand ? Så kontakt Vivi: Pris 100 kr for en stand

Kontakt Vivi 26 97 34 68 eller viviboje@gmail.com


Hilsen Vivi Bøje og Avderød EjerlaugIndkørslen til Dyssegården:


Klageskrivelse til fredensborg Kommune omkring Bus 384

Fredensborg Kommune 23. januar 2014
Att. Thomas BakOmlægning af bus 384

Det var med nogen undren, at vi her i Avderød pludselig måtte konstatere, at buslinje 384 ikke længere kørte neden om Avderød. Der har, så vidt vi er orienteret, ikke været foretaget undersøgelser, eller forudgående diskussion med os før denne omlægning.

Vi vil hermed protestere mod omlægningen.

Den berører os på forskellig vis.

1: De skoleelever, der skifter fra Karlebo skole til Fredensborg efter 5. klasse får besværliggjort deres skolevej. De skal trave op til Kongevejen - om vinteren i nattens mulm og mørke - og krydse Kongevejen for at hoppe på 384.

2: De af os, der handler i Fredensborg eller i det nye bydelscenter, får kun mulighed for at gøre dette, hvis vi kører i bil.

3: De unge får dårlige muligheder for at bruge Alexander house.

4: Besøgende til Lokalhistorisk museum f år det svært – især de skoleklasser og de borgere uden bil der har været flittige brugere af museet.

5: Der er flere lokale virksomheder i selve Avderød der bliver berørt af omlægningen. Det drejer sig om Skydebanegård efterskole. m.m, Dyssegården en døgninstitution, Carl Mar´s uddannelsessted, Avderød ridesport, Lissner foto, Egemosen kontorfællesskab, Vintappergårdens lejere og sikkert en del flere!

6: Generelt gør det vilkårene dårligere for at gøre borgerne i Avderød til en aktiv del af lokalsamfundet.

Avderød landsbylaug står meget gerne til rådighed for yderligere diskussion –


I håb om at høre fra jer snarest –
Venlig hilsen - Avderød landsbylaug.


     p.b.v. John Bonnor

Avderød Landsbylaug – formandsberetning 2013


Lad mig starte med ”sikker skolevej” projektet, som vi i indkaldelsen opfordrede jer til at holde jer a jour med via vores hjemmeside. Da den vigtigste fase: den gennem landsbyen er gået helt i stå havde Bodil og jeg senest møde med kommunen i onsdags så det vil jeg bede Bodil komme med et sammendrag af – evt. debat om projektet henlægger vi til pkt. Eventuelt. Bodil har ordet.

Loppemarked: som bekendt måtte vi for første gang i mange år aflyse i 2013, men lovede at komme igen i 2014. I den meddelelse vi delte rundt inden aflysningen, appellerede vi til at nogle af laugsmedlemmerne meldte sig som loppe-arrangør. Det gjorde Vivi og Boje og de har allerede foretaget sig en del bl.a. lavet en aftale med en blomsterleverandør, De har også foreslået at datoen i år bliver lørdag den 10. maj. Lørdag fordi der afholdes en masse andre loppemarkeder om søndagen. Jeg håber at alle kommer og at så mange som muligt melder sig dels til at købe stadepladser og dels til bemanding af cafe- og blomstersalg. Vivi vil allerede i aften dele et skriv rundt om stadepladserne.

Sommerfest: Sommerfesten 17/8 hos Martin i 3 huse var der fin tilslutning til. Vi – d.v.s. Per – stegte pattegris hele dagen og den blev god. Stor tak til Per og til Martin for at stille sin dejlige ejendom til rådighed. Som noget nyt havde vi indlagt quiz- og bagekonkurrence med stor succes. Quiz-konkurrencen ” kender du din landsby” var speciel sjov og p.g.a. holdopdelingen, medvirkende til at mange lærte hinanden meget bedre at kende. I år holdes sommerfesten 16. august – vi håber igen hos Martin. Vi håber også – igen – at nogle udenfor bestyrelsen har lyst til at være med i festkomiteen for at være med til bl.a. at give festens form og indhold en opfrisker.

Laugets 4 borde og ca 50 stole kunne desværre ikke længere være hos Samann, så de er nu flyttet til min lade – midlertidigt indtil 1. høslet for så bliver der fyldt op. Hvis nogen har plads må de meget gerne melde sig. Tak til Samann for de år han har stået for opbevaringen. Bookning af borde og stole samt vores flag- og flagstænger som opbevares hos Boje og Vivi skal forsat ske over hjemmesiden.

Mens vi er ved hjemmesiden, så prøver vi efter bedste evne at holde jer a-jour med hvad der foregår – der er også plads til jeres egne indlæg. Vi har tidligere diskuteret nabohjælp – bl.a. holde øje med hinandens ejendomme - og brug af hjemmesiden til at orientere laugsmedlemmer. Efter at Dorte den 3. dec. meddelte os at der dagen før havde været indbrud i dagtimerne hos Lasse, Avderødvej 35 besluttede vi på hjemmesiden at oprette en rubrik hvor de enkelte kan orientere andre om begivenheder der også kan berøre andre i landsbyen. Det forudsætter at man går ind på hjemmesiden, finder rubrikken Nabohjælp, og sender sin e-mail adresse til den adresse der står der (avderoedlandsby@gmail.com). Den besked om en begivenhed der er modtaget bliver derefter rundsendt til de andre der har meldt sig til nabohjælp. Vi har også flere gange gange appelleret til jer om at få jeres e-mail adresse så vi kan kommunikere direkte den vej i stedet for som nu en blanding af uddeling af trykte skrivelser og hjemmesideoplysninger. Vi har pt ca 15 ud af godt 40 husstande og det kan vi ikke rigtigt bruge til noget. Jeg håber derfor at alle vil indsende deres e-mail adresse og være aktive i nabohjælp.

Kontingentopkrævning sker fremover alene med indkaldelsen til GF. Er medlemmet mere end 1 år i restance betragtes det som udmeldelse. Lauget rykker 1 gang pr. mail/tlf. i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.

Indkomne forslag: omlægning af bus 384 – Kommune/Movia:30 kriterier: 1. præsition, 2. direkte, 3. få stop som muligt. Protestskrivelse fra BojeIndkaldelse til Generalforsamling


Avderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Charlotte Kirkegaard, c.kirk@forum.dk (evt. tlf. 40685320) senest 7. januar.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning*
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse
6. valg af revisorer
7. eventuelt
8. debat vedr. landsbyens aktiviteter

Såfremt der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)
Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-14.

HUSK at det er ulovligt at affyre nytårsraketter indenfor 200 meter fra stråtag dog 400 meter hvis vindretning mod stråtag. Kommunens brandberedskab henstiller at der ikke affyres raketter i Avderød og Karlebo landsbyer uanset afstand til stråtag.

Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor. Vejenbrødvej 9 tlf. 48281311, Bodil Vestergård, Vejenbrødvej 2A, tlf. 35130779, Dorte Skriver, Avderødvej 33 tlf. 48280415, Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvejvej 11, tlf. 48485606, Søren Rose, Avderødvej 18 tlf. 48280095

*OBS: status vedr. ”sikker skolevej” indgår i beretningen - evt. debat under eventuelt. Se www.avderød.dk- her er også UGE-NYT’s artikel 31. oktober.