onsdag den 25. februar 2015

Bestyrelsesmøde hos John 11/2 - Kortfattet mødereferat

Agenda:
 1. Laugets trafikudvalg
 2. Eventuelt

1. Laugets trafikudvalg:
 1. Bestyrelsens mandat til udvalget for de kommende forhandlinger med kommunen om ”Trafiksikkerhed på Avderødvej”:
  Efter en del debat om hvorvidt a. ”trafikmængde og fart” hænger sammen med b. ”sikkerhed for de svage trafikanter” var der enighed om at den eneste undtagelse hertil er ”hvis det i forhandlingerne med kommunen skulle vise sig at a. kun er gennemførligt uden b. skal a. have 1. prioritet” (citat fra referat 10/1 pkt. 2).

  Det blev endvidere besluttet at sikker skolevejs projektet fortsat er en del af mandatet, men i relation til de kommende forhandlinger må den del af projektet, der vedrører andre veje end Avderødvej, betragtes som 2. prioritet.

  Mandatet omfatter således samtlige punkter beskrevet i vort trafikbrev 12/10-14 dog således at ”gennem landsbyen” er udvidet til tillige at omfatte Avderødvej fra landsbyen til Kongevejen.

  Der var enighed om det hensigtsmæssige i snarest at fokusere på kommunens undersøgelser ”om gennemkørsel af henholdsvis almindelig og tung trafik kan forhindres eller forbydes”, etablering af svingbaner fra Avderødvej til Kongevejen før vejlukning mm.

  M.h.t. de evt. stiføringer bør forhandlingerne indledes med opfølgning på de lovede opmålinger af vejbredden Boje og/eller Dorte sørger for at Bodil får relevante oplysninger om beregninger i forbindelse med svingbanerne.

 2. Trafikudvalgets medlemmer:Fra Dorte og Ole var der rejst krav om at Dorte fremover indtræder i trafikudvalget som p.t. består af Bodil (tovholder), Boje og John. Efter nogen debat var alle, undtagen John, enige om at dette var acceptabelt. John var imod fordi han fandt det upraktisk og et udtryk for manglende tillid at et udvalg med et klart mandat fra bestyrelsen består af 4 ud af 5 af samme bestyrelse. Da han samtidigt ønsker at begrænse sit Laugsarbejde vil han trække sig fra udvalget idet han som formand har fuld tillid til at det nye udvalg vil fortsætte det hidtidige gode arbejde, så længe Bodil er tovholder.

  Bodil ønskede herefter, fra Dorte og Ole, at få bekræftet loyal opbakning til sin rolle som tovholder for den samlede trafiksikkerhed, således at den hidtidige snak om for megen fokusering på de svage trafikanter kunne forstumme. Efter en kort debat med henvisning til 1. afsnit af pkt. 1 ovf. blev opbakningen bekræftet

  .På forslag fra Boje var der enighed om at betegnelsen ”ordfører” nok var mere beskrivende end ”tovholder” for udvalget fremover.

  Der var enighed om at der hermed var skabt et godt grundlag for loyalt samarbejde i bestyrelse og udvalg fremover.
Eventuelt:
 1. 1 Loppemarked 25/4: Boje oplyste at Benita/Vivi havde tilsagn om kr. 5.000 til PR fra Dyssegården, at der allerede var tilsagn om 16 stadepladser samt at der ikke var grundlag for det sædvanlige ”før loppemarked”-bestyrelsesmøde idet kombinationen Vivi/Boje/Dorte/Benita havde styr på planlægningen, således at den hidtidige uddelegering af opgaver til andre Laugsmedlemmer kunne ske pr. mail. Vivi drøfter blomsterkøb med Jørgen/Ella
 2. Boje orienterede om behovet for skolebus i vinterhalvåret for børn i Fredensborg skolerne og påtog sig rollen som tovholder/initiativtager for dette.

Næste ordinære bestyrelsesmøde hos Boje: i god tid inden sommerfest (og sommerferie) – forslag til dato udbedes.