mandag den 20. februar 2012

Mail korrespondance omkring vindmøller, solvarme i forhold til lokalplan

John Bonnor har haft nedenstående mail korrespondance med kommunen (opdateret 07-05-2012)From: Claus Steffensen [mailto:CLST@fredensborg.dk]
Sent: 3. maj 2012 10:31
To: John Bonnor
Subject: SV: Alternativ energi: solceller og husstandsvindmøller

Kære John

Lokalplanens § 6.1 fremgår det at solfangere på tag kun må opstilles med byrådets særlige tilladelse. Det betyder reelt, at vi skal foretage en dispensation fra lokalplanen. Det er vores Plan- og Klimaudvalg som behandler lokalplandispensationer. Vi regner med, at din ansøgning om solceller sådan som du har fremsendt bliver behandlet på juni mødet. Der skal i henhold til dispensationsproceduren foretages en nabohøring inden den endelige stillingtagen. Nabohøringen forventes at blive efter udvalgets behandlingen, og en tilladelse såfremt udvalget er positive kan meddeles umiddelbart efter nabohøringen.

Jeg går ud fra at du stadig er interesseret i solcelleanlægget ellers må du gerne give besked. Opsætning af den skitserede vindmølle kan ikke lade sig gøre i forhold til afstand til naboer og naturhensyn i området.

Venlig hilsen

ClausFra: John Bonnor [mailto:john@bonnor.dk]
Sendt: 16. februar 2012 15:20
Til: Claus Steffensen
Emne: RE: Alternativ energi: solceller og husstandsvindmøller

Kære Claus,

Ad husstandsvindmølle: jeg vedlægger materiale fra Ecowind. Den foretrukne placering på min ejendom er 230 meter NNW for vores bolig.

Ad solceller: jeg vedlægger materiale fra Laft Energy. De affotograferede bygninger er de vestligste på ejendommen.

Jeg afventer nærmere fra dig dels om de 2 specifikke projekter for min ejendom og dels dine kommentarer for tilsvarende projekter for landsbyens beboere.

På forhånd tak og hilsen

John

From: Claus Steffensen [mailto:CLST@fredensborg.dk]
Sent: 10. februar 2012 10:09
To: 'John Bonnor'
Subject: SV: Alternativ energi: solceller og husstandsvindmøller

Kære John

Tak for din mail. Det kommer jo lidt an på hvad de forslag omhandler. Er vi stadig ude i en fuldblods husstandsvindmølle med en højde på 25 meter? I så fald behøver jeg ikke flere informationer idet vejledningen omkring husstandsmøller sikkert hurtigt kan kaste lys over om det overhovedet kan lade sig gøre i en landsby i forhold til nabo og omgivelser.

I forhold til solceller skal jeg have informationer omkring placering og omfanget.

V.h

ClausFra: John Bonnor [mailto:john@bonnor.dk]
Sendt: 8. februar 2012 16:47
Til: Claus Steffensen
Emne: RE: Alternativ energi: solceller og husstandsvindmøller

Kære Claus,

Tak for din mail. Som aftalt vil jeg for begge indhente konkrete forslag for min ejendom Vejenbrødvej 9. Disse vil vi så bruge som ”retningsgivende” for Avderød Landsbylaug.
Jeg går ud fra at begge skal sendes til dig ?

Hilsen,

John


From: Claus Steffensen [mailto:CLST@fredensborg.dk]
Sent: 1. februar 2012 11:12
To: 'john@bonnor.dk'
Cc: Lone Rasmussen Otte
Subject: VS: Alternativ energi: solceller og husstandsvindmøller

Kære John

Jeg har talt med Lone Rasmussen Otte omkring din henvendelse vedrørende husstandsmøller og solceller.

Da jeg bl.a. har med lokalplaner og landzonetilladelser at gøre har jeg undersøgt hvilke love og andet som er gældende for Avderød landsby. Det er lokalplan nr. 31 som er gældende for området og den er at finde på kommunes hjemmeside under lokalplaner. http://www.fredensborg.dk/borgere/boligogbyggeri/kommune-oglokalplaner/lokalplaner/landomraadet.

Lokalplanens § 6 indeholder bl.a. bestemmelser omkring solfangere og lign.

6.1 – ” Fritstående antennemaster, vindmøller og lignende konstruktioner samt tagantenner (herunder parabolantenner) og solfangere på tag må kun opstilles med byrådets særlige tilladelse”.

Solceller er jo ikke nævnt specifikt i bestemmelsen, men vi må vurdere af den type af anlæg hører under § 6 og kræver altså en godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Den mølletype du nævner i mailen er det en egentlig husstandsmølle eller kan den mere betegnes som en mini- eller mikromølle?  Det er nemlig tvivlsomt bl.a. på grund af afstandskrav  til naboer og bevaringshensyn i forhold til landskabet om det er muligt, at opsætte en egentlig husstandsmølle i Avderød landsby.

Proceduremæssigt vil opsætning af en husstandsmølle hvad enten det er den ene eller anden type kræve en landzonetilladelse og hermed gennemførelsen af en landzoneprocedure. En ansøgning sendes til Fredensborg Kommunes center for Plan- og Miljø.  Det er jo også afgørende i hvert enkelt sag om husstandsmøller om de ønsker for opsætning af en mølle kan forenes med bestemmelserne i den gældende lokalplan, men det må jo komme an på en konkret henvendelse og en konkret ejendom.

Til sidst vil jeg nævne, at vi er positive i forhold til en tilladelse til husstandsmøller og solceller i det omfang det kan forenes med den gældende lokalplan for området samt retningslinjerne i Kommuneplanen.

Jeg håber, at du kan bruge nogle af informationerne til at komme videre.

Under mine kontaktoplysninger kan du se en hilsen fra Lone.
Venlig hilsen
Claus Steffensen
Byplanlægger, arkitekt maa
Clst@fredensborg.dk
 | dir. tlf. 72 56 2399 |
Fredensborg Kommune|
Fredensborg Rådhus|
Center for Plan og Miljø
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Alm. e-post sendes til fredensborg@fredensborg.dk |
Krypteret e-post sendes til epost@fredensborg.dk |
-------------------

Til sidst en hilsen fra Lone, som du mailede til:

Kære John

Jeg har villet ringe til dig, men været ude af huset. Beklager!

Jeg vil gerne tale med dig om et pilotprojekt, som vi er ved at udvikle, hvor vi gerne vil samarbejde med grundejerforeninger om energibesparelser/boligrenoveringer og evt. kan finansiere et besøg fra Energitjenesten, hvis der er potentialer for energirenovering og energibesparelser. Det er endnu ikke afklaret, hvordan vi udvælger foreningen, men hvis du/I er interesseret, kan vi tage en uformel snak.

Ellers kan jeg henvise dig til to hjemmesider, hvis du ikke kender dem:

http://www.energitjenesten.dk/ - gratis telefonisk og mailrådgivning.

http://www.goenergi.dk/ - inspiration og finde håndværkere.

Venlig hilsen

Lone Rasmussen Otte

Teamleder, Klimakoordinator

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk

tlf. 72 56 22 47 | mobil 25 13 46 94


Fra: John Bonnor [mailto:john@bonnor.dk]
Sendt: 27. januar 2012 14:55
Til: Lone Rasmussen Otte
Emne: Alternativ energi: solceller og husstandsvindmøller

Kære Lone,

I forbindelse med vor netop overståede generalforsamling i Avderød Landsbylaug fik jeg pålagt at undersøge nærmere om love og bestemmelser for privates  installation af solcelleanlæg og husstandsvindmøller indenfor 6kW grænsen.

Kan du hjælpe mig på vej ?

Hilsen,

John

lørdag den 18. februar 2012

Referat fra Generalforsamling i Averød Landsbylaug 2012

Generalforsamling 17. januar 2012 – Kortfattet referat
Beretning:
 1. Sikker skolevej”: kommunen har bevilget 40.000 til udarbejdelse af skitseprojekt i år. Dette er forudsætning for senere bevilling samt vor evt. ansøgning om fondsmidler. Vi overvejer konsulentbistand i forbindelse hermed. Tovholdere: Bodil & Charlotte
 2. Loppemarked: afholdes 29/4-12 Focus fra alle på optimering af stader. Vi overvejer øget annoncering (herunder Amts Avisen’s: ”Det sker i Nordsjælland”), facebook m.v.
 3. Sommerfest: afholdes forhåbentlig 18/8-12 hos Martin, Vejenbrødvej 10
 4. Medlemmer af lauget: 43 husstande
 5. Borde & stole: er nu suppleret med 10 flagstænger der også kan lånes via hjemmesiden.
 6. Fredensborg landsbyråd: se borgmesterbrev 14/12-11 på hjemmesiden. Vi undersøger retningslinier hos kommunen vedr. privat alternativ energi fra husmøller og solceller – evt. muligheder for at flere går sammen.
 7. TAK til alle der har ydet en indsats: bestyrelse, Boje (fortov, byporte, flagstænger, forårsløg), Hans Erik (gadekær, flagstænger), Bo (hjemmesiden), Per (forårsløg), Martin (vært v. sommerfest), Mikkel/Chicago Road House (madleverandør til sommerfest) samt ekstra hjælpere til loppemarked og sommerfest.
Valg af bestyrelse og revisor : genvalg af Bodil & Søren (2 år), John (1 år – formand), nyvalg af Charlotte & Dorte (1 år i st. for Marie-Louise & Susie) samt nyvalg af suppleant Mikkel Heisterberg). Revisor Tomas genvalgt.
Eventuelt:
 1. Af laugets formue på ca. 10.000 overvejer bestyrelsen forskellige tiltag herunder forslag fra Boje vedr. midlertidigt fortov i landsbyen på sydsiden af Avderødvej, konsulentbistand i forb. med ”Sikker skolevej” m.m.
 2. Nytårsraketter/stråtag: Ulovligt at affyre indenfor 200 meter fra stråtag eller 400 meter hvis vindretning mod stråtag. Kommunens brandberedskab henstiller hvert år v. lokal annoncering at der ikke affyres raketter i Avderød og Karlebo landsbyer UANSET AFSTAND TIL STRÅTAG. Dette påfører vi de fremtidige indkaldelser til GF.  
  Med venlig hilsen 


  Bestyrelsen