tirsdag den 4. marts 2014

Fyrværkeriregler og Sund fornuft.Omlægning af Bus 384

Fredensborg Kommune 23. januar 2014
Att. Thomas BakOmlægning af bus 384

Det var med nogen undren, at vi her i Avderød pludselig måtte konstatere, at buslinje 384 ikke længere kørte neden om Avderød. Der har, så vidt vi er orienteret, ikke været foretaget undersøgelser, eller forudgående diskussion med os før denne omlægning.

Vi vil hermed protestere mod omlægningen.

Den berører os på forskellig vis.

1: De skoleelever, der skifter fra Karlebo skole til Fredensborg efter 5. klasse får besværliggjort deres skolevej. De skal trave op til Kongevejen - om vinteren i nattens mulm og mørke - og krydse Kongevejen for at hoppe på 384.

2: De af os, der handler i Fredensborg eller i det nye bydelscenter, får kun mulighed for at gøre dette, hvis vi kører i bil.

3: De unge får dårlige muligheder for at bruge Alexander house.

4: Besøgende til Lokalhistorisk museum f år det svært – især de skoleklasser og de borgere uden bil der har været flittige brugere af museet.

5: Der er flere lokale virksomheder i selve Avderød der bliver berørt af omlægningen. Det drejer sig om Skydebanegård efterskole. m.m, Dyssegården en døgninstitution, Carl Mar´s uddannelsessted, Avderød ridesport, Lissner foto, Egemosen kontorfællesskab, Vintappergårdens lejere og sikkert en del flere!

6: Generelt gør det vilkårene dårligere for at gøre borgerne i Avderød til en aktiv del af lokalsamfundet.

Avderød landsbylaug står meget gerne til rådighed for yderligere diskussion –I håb om at høre fra jer snarest –
Venlig hilsen - Avderød landsbylaug.

     p.b.v. John Bonnor

General forsamling 2014 referat

Generalforsamling 14. januar 2014 – Kortfattet referat
Beretning:
  1. Sikker skolevej”: arbejdet med det allerede vedtagne projekt gennem landsbyen er standset midlertidigt fordi det mod forventning ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af de svage trafikanter. Nyt udspil fra kommunen afventes.
Skitseprojekt for cykelsti mellem Avderød og Karlebo skole er fremrykket til 2014.
  1. Loppemarked: efter aflysningen i 2013 tilbød Vivi & Boje sig som arrangør i 2014 i samråd med bestyrelsen. Aftaler med Dyssegården og blomsterleverandør er ved at være på plads, men salg af stadepladser a kr. 100 skal intensiveres. Vivi udleverede information herom. Frivillige til bemanding af blomstersalg og cafe efterlyses. Dato: lørdag den 10. maj. Tak til Vivi & Boje.
  2. Sommerfest: Fin tilslutning til festen 17/8-13 hos Martin i ”3 huse”. Lækker pattegris som Per havde stegt hele dagen. Nyt var bage- og quiz konkurrencer med stor succes. Tak til Per og Martin. Festen i år bliver lørdag den 16. august formodentlig igen hos Martin.
  3. Laugets borde og stole: flyttet midlertidigt til Johns lade. Tilbud fra Bitte/Charlotte om senere flytning til deres adresse. Bookning fortsat over hjemmesiden. Tak til Saman for hidtidig opbevaring.
  4. Hjemmesiden: ny rubrik om Nabohjælp efter indbrud 2/12-13 Avderødvej 35. Alle laugsmedlemmer kan deltage ved at indsende deres mailadresse til avderoedlandsby@gmail.com . Såfremt tilstrækkeligt mange tilmelder sig har lauget mulighed for tillige at maile anden information, fra hjemmesiden samt runddelte skrivelser, direkte.
  5. Kontingentopkrævning: sker fortsat med indkaldelsen til GF. Forslag: der rykkes kun 1 gang når årsregnskabet afsluttes. Er medlemmet mere end 1 år i restance betragtes det som udmeldelse. Forslaget blev accepteret af GF.
  6. Sørens beslutning om ikke at genopstille til bestyrelsen: STOR tak for mange års indsats som kasserer og med mange andre opgaver.
  7. Regnskab: underskud på kr. 7.507 p.g.a. manglende indtægter fra loppemarked. Likviditet pr. 1/10-13 er dog kr. 4.094. 39 husstande er medlemmer af lauget.
Indkomne forslag: fra Boje om omlægning af bus 384. Det blev besluttet at gøre indsigelse til kommunen baseret på Bojes brev-koncept.
Valg af bestyrelse: nyvalg af Ole Bergman, genvalg af Bodil, John og 1. suppleant Mikkel H.
Valg af revisor: genvalg af Tomas
Eventuelt: Camilla Bøggild, Avderødvej 32H oplyste om fyrværkeri problemer med naboen m.h.t. muligt ulovligt lager af fyrværkeri og muligheden for politianmeldelse heraf. Aftalt at Camilla mailer John om detaljer. Sideløbende vil bestyrelsen evt. opdatere de regler der hvert år fremsendes med GF indkaldelsen.

Debat vedr. landsbyens/laugets aktiviteter: Ingen indlæg hvorfor John konkluderede væsentligheden i at alle medlemmer er aktive med at udvide, forbedre og kritisere de aktiviteter, som man ønsker at lauget skal beskæftige sig med.