mandag den 27. januar 2014

Avderød Loppemarked 10. maj 2014 10-15 på DyssegårdenAvderød ejerlaug afholder lørdag 10. maj kl 10-15 det traditionelle og hyggelige loppemarked. Det sker som vanen tror på Dyssegården og det plejer at være godt besøgt og meget hyggeligt. Bestyrelsen har en fin lille bod med et udsøgt udvalg af lokalt bagværk og Søren Rose leverer godt fra grillen, så drop frokosten og kom til loppemarked

Kunne du tænke dig en stand ? Så kontakt Vivi: Pris 100 kr for en stand

Kontakt Vivi 26 97 34 68 eller viviboje@gmail.com


Hilsen Vivi Bøje og Avderød EjerlaugIndkørslen til Dyssegården:


Klageskrivelse til fredensborg Kommune omkring Bus 384

Fredensborg Kommune 23. januar 2014
Att. Thomas BakOmlægning af bus 384

Det var med nogen undren, at vi her i Avderød pludselig måtte konstatere, at buslinje 384 ikke længere kørte neden om Avderød. Der har, så vidt vi er orienteret, ikke været foretaget undersøgelser, eller forudgående diskussion med os før denne omlægning.

Vi vil hermed protestere mod omlægningen.

Den berører os på forskellig vis.

1: De skoleelever, der skifter fra Karlebo skole til Fredensborg efter 5. klasse får besværliggjort deres skolevej. De skal trave op til Kongevejen - om vinteren i nattens mulm og mørke - og krydse Kongevejen for at hoppe på 384.

2: De af os, der handler i Fredensborg eller i det nye bydelscenter, får kun mulighed for at gøre dette, hvis vi kører i bil.

3: De unge får dårlige muligheder for at bruge Alexander house.

4: Besøgende til Lokalhistorisk museum f år det svært – især de skoleklasser og de borgere uden bil der har været flittige brugere af museet.

5: Der er flere lokale virksomheder i selve Avderød der bliver berørt af omlægningen. Det drejer sig om Skydebanegård efterskole. m.m, Dyssegården en døgninstitution, Carl Mar´s uddannelsessted, Avderød ridesport, Lissner foto, Egemosen kontorfællesskab, Vintappergårdens lejere og sikkert en del flere!

6: Generelt gør det vilkårene dårligere for at gøre borgerne i Avderød til en aktiv del af lokalsamfundet.

Avderød landsbylaug står meget gerne til rådighed for yderligere diskussion –


I håb om at høre fra jer snarest –
Venlig hilsen - Avderød landsbylaug.


     p.b.v. John Bonnor

Avderød Landsbylaug – formandsberetning 2013


Lad mig starte med ”sikker skolevej” projektet, som vi i indkaldelsen opfordrede jer til at holde jer a jour med via vores hjemmeside. Da den vigtigste fase: den gennem landsbyen er gået helt i stå havde Bodil og jeg senest møde med kommunen i onsdags så det vil jeg bede Bodil komme med et sammendrag af – evt. debat om projektet henlægger vi til pkt. Eventuelt. Bodil har ordet.

Loppemarked: som bekendt måtte vi for første gang i mange år aflyse i 2013, men lovede at komme igen i 2014. I den meddelelse vi delte rundt inden aflysningen, appellerede vi til at nogle af laugsmedlemmerne meldte sig som loppe-arrangør. Det gjorde Vivi og Boje og de har allerede foretaget sig en del bl.a. lavet en aftale med en blomsterleverandør, De har også foreslået at datoen i år bliver lørdag den 10. maj. Lørdag fordi der afholdes en masse andre loppemarkeder om søndagen. Jeg håber at alle kommer og at så mange som muligt melder sig dels til at købe stadepladser og dels til bemanding af cafe- og blomstersalg. Vivi vil allerede i aften dele et skriv rundt om stadepladserne.

Sommerfest: Sommerfesten 17/8 hos Martin i 3 huse var der fin tilslutning til. Vi – d.v.s. Per – stegte pattegris hele dagen og den blev god. Stor tak til Per og til Martin for at stille sin dejlige ejendom til rådighed. Som noget nyt havde vi indlagt quiz- og bagekonkurrence med stor succes. Quiz-konkurrencen ” kender du din landsby” var speciel sjov og p.g.a. holdopdelingen, medvirkende til at mange lærte hinanden meget bedre at kende. I år holdes sommerfesten 16. august – vi håber igen hos Martin. Vi håber også – igen – at nogle udenfor bestyrelsen har lyst til at være med i festkomiteen for at være med til bl.a. at give festens form og indhold en opfrisker.

Laugets 4 borde og ca 50 stole kunne desværre ikke længere være hos Samann, så de er nu flyttet til min lade – midlertidigt indtil 1. høslet for så bliver der fyldt op. Hvis nogen har plads må de meget gerne melde sig. Tak til Samann for de år han har stået for opbevaringen. Bookning af borde og stole samt vores flag- og flagstænger som opbevares hos Boje og Vivi skal forsat ske over hjemmesiden.

Mens vi er ved hjemmesiden, så prøver vi efter bedste evne at holde jer a-jour med hvad der foregår – der er også plads til jeres egne indlæg. Vi har tidligere diskuteret nabohjælp – bl.a. holde øje med hinandens ejendomme - og brug af hjemmesiden til at orientere laugsmedlemmer. Efter at Dorte den 3. dec. meddelte os at der dagen før havde været indbrud i dagtimerne hos Lasse, Avderødvej 35 besluttede vi på hjemmesiden at oprette en rubrik hvor de enkelte kan orientere andre om begivenheder der også kan berøre andre i landsbyen. Det forudsætter at man går ind på hjemmesiden, finder rubrikken Nabohjælp, og sender sin e-mail adresse til den adresse der står der (avderoedlandsby@gmail.com). Den besked om en begivenhed der er modtaget bliver derefter rundsendt til de andre der har meldt sig til nabohjælp. Vi har også flere gange gange appelleret til jer om at få jeres e-mail adresse så vi kan kommunikere direkte den vej i stedet for som nu en blanding af uddeling af trykte skrivelser og hjemmesideoplysninger. Vi har pt ca 15 ud af godt 40 husstande og det kan vi ikke rigtigt bruge til noget. Jeg håber derfor at alle vil indsende deres e-mail adresse og være aktive i nabohjælp.

Kontingentopkrævning sker fremover alene med indkaldelsen til GF. Er medlemmet mere end 1 år i restance betragtes det som udmeldelse. Lauget rykker 1 gang pr. mail/tlf. i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.

Indkomne forslag: omlægning af bus 384 – Kommune/Movia:30 kriterier: 1. præsition, 2. direkte, 3. få stop som muligt. Protestskrivelse fra BojeIndkaldelse til Generalforsamling


Avderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Charlotte Kirkegaard, c.kirk@forum.dk (evt. tlf. 40685320) senest 7. januar.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning*
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse
6. valg af revisorer
7. eventuelt
8. debat vedr. landsbyens aktiviteter

Såfremt der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)
Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-14.

HUSK at det er ulovligt at affyre nytårsraketter indenfor 200 meter fra stråtag dog 400 meter hvis vindretning mod stråtag. Kommunens brandberedskab henstiller at der ikke affyres raketter i Avderød og Karlebo landsbyer uanset afstand til stråtag.

Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor. Vejenbrødvej 9 tlf. 48281311, Bodil Vestergård, Vejenbrødvej 2A, tlf. 35130779, Dorte Skriver, Avderødvej 33 tlf. 48280415, Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvejvej 11, tlf. 48485606, Søren Rose, Avderødvej 18 tlf. 48280095

*OBS: status vedr. ”sikker skolevej” indgår i beretningen - evt. debat under eventuelt. Se www.avderød.dk- her er også UGE-NYT’s artikel 31. oktober.