fredag den 25. december 2015

Vedtægter for Avderød landsbylaug.

Vedtægter for Avderød landsbylaug.
§ 1: Navn og hjemsted.
Lauget hedder Avderød landsbylaug og har hjemsted i Avderød landsby. Dets adresse er formandens.

§ 2: Formål.
Avderød landsbylaugs formål er at varetage og formidle beboernes interesser og sikre deres indflydelse i sager, der vedrører Avderød landsby med tilhørende opland. Lauget kan indtræde i samarbejde med tilsvarende laug i kommunens øvrige landsbyer og med tilsvarende landsorganisationer.

§ 3: Medlemskab.
Som medlemmer optages folkeregisteranmeldte husstande og virksomhedsregisteranmeldte virksomheder i Avderød landsby med tilhørende opland.

§ 4: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned og indkaldes med mindst tre ugers skriftligt varsel til medlemmerne. Samtidig med den skriftlige indkaldelse fremsendes dagsorden, regnskab, budget samt evt. indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde:
1: Valg af dirigent.
2: Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3: Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Fastsættelse af kontingent og budget.
6: Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter.
7: Valg af revisor.
8: Evt.
1: Evt. ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med angivet dagsorden og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivet dagsorden inden 30 dage. Indkaldelse skal ske med tre ugers skriftligt varsel til medlemmerne.
2: Hver husstand har en stemme, forudsat at kontingent er indbetalt. Ved fravær kan stemmes ved fuldmagt til bestyrelsen eller et andet medlem.
3: Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller et tilstedeværende medlem ønsker det.
4: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
5: Til laugets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige laugets medlemmer.
6: Opløses lauget, skal dets midler uddeles i overensstemmelse med de i § 2 anførte formål.

§ 5: Bestyrelse.
1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen, således at der i lige år er to på valg og i ulige tre. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter for to år af gangen ligeledes på forskudt valg samt en revisor.
2: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger af sin midte en formand, og en kasserer.
3: Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives. Der skrives referat, der udsendes som mail til medlemmerne.
4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
5: Til varetagelse af laugets opgaver, kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper blandt laugets medlemmer.

§ 6: Regnskab og revision.
Laugets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor.
Kassereren har ansvaret for laugets kontante beholdning.

Avderød, december 2015.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar