onsdag den 14. januar 2015

General forsamlingen i landsbylauget 2015.

General forsamlingen i landsbylauget 2015.

Den første version af referatet: Loppemarked: Stor succes med fint besøg og overskud. Alt ialt en dejlig dag. Stor tak til Vivi, Boje og Benita. Loppemarked 25/4-2015 arrangør vivi, Boje og Benita. Meld dig allerede nu hvis du vil sikre dig den bedste stadeplads til loppemarkedet: viviboje@gmail.com

Sommerfest 22. eller 29. August - 2015

Sommerfesten 2014 var en fin succes med god hjælp fra især Martin, Charlotte og Per. Dejlig aften med kagekonkurrence, god mad, Avderød quizzen. Som noget nyt i år lavede vi sænk farten fugleskræmsler som efterfølgende blev opstillet i byen, som et led i vores kamp mod trafikken igennem landsbyen. Fin initiativ som holdt overraskende længe.

Vivi og Bøje afholdt et hyggeligt Halloween arrangement med fællesspisning og græskar snitning. Dejligt nyt tiltag, som vi håber bliver gentaget.

Borde og stole reserveres fortsat via www.avderød.dk og hentes hos Ole bergmann Avderødvej 4 når man har fået det godkendt.

Formanden afsluttede sin beretning med en opfordring om at bevare en fornuftig tone i debatter omkring den trafikale situation i landsbyen.

Beretning godkendt.

Dorte aflagde et fint regnskab som viste et overskud. Dorte slås en del med manglende medlemsbetalinger og Dorte vil fremover rydde op i medlemslisterne årligt 1/3. Så vi opfordrer at medlemmerne betaler inden 1/3.

Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-15.

Regnskabet: godkendt

Valg af bestyrelse: udtrådt: Charlotte. Nyvalg Boje Povlsen. Ikke på valg: Bodil, Ole og John. Suppleanter Mikkel og Peter Martinussen.
Revisor: Kristian.

Nabohjælp: opfordring til at tilmelde sig nabo hjælp og bruge naboerne når man er bortrejst. Tilmelding via www.nabohjælp.dk Og ellers hold generelt øje.
Man kan også tilmelde sig www.hjaelppolitiet.dk, hvor man får mulighed for at registrere sig hos politiet.

Vejlukning: Følg med på kommunens hjemmesiden. Det vigtigste i sagen er at kommunen nu fremrykker arbejdet med sænkning af farten og sikring af bløde trafikanter. Det blev vedtaget enstemmigt af trafikudvalg. Lukningen af Vejenbrødvej blev vedtaget 5 - 3, men blev begæret behandlet i byrådet 26/1 - 2015. Lauget forsøger at få lov at foretræde for byrådet med henblik på, at forelægge problemstillingerne ved at flytte al trafikken til Avderødvej/Fredensborg Kongevej krydset.

Debat: Foregik i god tone, men der er frustration i samfundet over vejlukningen.

Sikkerskolevej: Bodil redegjorde laugets arbejde med projektet og forløbet igennem året. Bestyrelsen skal til møde i trafikudvalget 15/1-2015 for at uddybe sikkerskolevejs projektet.

Debat: God tone og igen frustration over trafikken igennem byen. Masser af forslag som bestyrelsen kan gå videre med.

Evt: facebook gruppe oprettet.

søndag den 4. januar 2015

Borgermøde vedr. Lukning af Vejenbrødvej/Fredensborg kongevej

Kære alle

Kommunen har inviteret til borgemøde, og invitationen er en opfølgning
Byrådsmødet 7/10 - 2014


Fra kommunens hjemmeside

Møde om lukning af Vejenbrødvej vest for Fredensborg Kongevej
Tirsdag den 6. januar fra 17.30 til 18.30 er der møde om lukning af Vejenbrødvej vest for Fredensborg Kongevej

Lukningen skal reducere antallet af ulykker i det firbenede kryds, der er udpeget som sort plet i kommunens trafiksikkerhedsplan. Lukningen udføres så der fortsat er passage for cyklister og fodgængere.

I forbindelse med lukning etableres en krydsningshelle på Fredensborg Kongevej. Desuden indtænkes placering af et busstoppested ved Vejenbrødvej i løsningen.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget inviterer derfor til borgermøde den 6. januar i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.


Kommunens faktaark vedr. lukningen kan ses her: faktaark


Indkaldelse til Generalforsamling - Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Indkaldelse til Generalforsamling

Avderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30 på Karlebo Kro

Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Charlotte Kirkegaard, c.kirk@ofir.dk (evt. tlf. 40685320) senest 7. januar.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. indkomne forslag
5. valg af bestyrelse
6. valg af revisorer
7. nabohjælp/tryk politi
8. Vejenbrødvejs lukning ( Borgermøde 6. januar, kl. 17.30 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B - se www.fredensborg.dk )
9. ”Sikker skolevej” (se vedlagte brev 12/10 2014)
10.eventuelt

Såfremt der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)
Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-15.

NYTÅR: det er ikke tilladt at affyre raketter og større batterier i og omkring Avderød iflg. Nordsjællands Brandvæsen.

Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor. Vejenbrødvej 9 tlf. 48281311, Bodil Vestergård, Vejenbrødvej 2A, tlf. 25850775, Dorte Skriver, Avderødvej 33 tlf. 48280415, Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvejvej 11, tlf. 48485606, Ole Bergman, Avderødvej 4, tlf. 48280035


*OBS den personlige omdeling tager tid. Uanset om du møder op eller ej send din e-mail adresse til avderoedlandsby@gmail.com

Årsregnskabet (klick for større billede)


Bestyrelsesmøde 10/11 - 2014

Bestyrelsesmøde 10/11 - 2014


1.       Generalforsamlingsdato fastsat til 14. januar 2015. Forslag til indkaldelse vedlægges -  uddeles af Ole og John umiddelbart før jul. Charlotte bestiller Karlebo Kro. Dirigent Søren Hansen - Ole sørger for vin

2.       Bestyrelsens indstilling til GF vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor: alle undtagen Charlotte accepterer genvalg (Bodil og Ole har 1 år tilbage af den 2-årige periode) – vi drøfter snarest ny kandidat, hvorefter John taler med suppleanter. Revisor Tomas har overfor Dorte accepteret genvalg.

3.       Formandsvalg:  John accepterer ikke genvalg som formand (skal vælges af GF) med mindre de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer hver for sig udtrykker tillid hertil samt fortsat accepterer de 4 loyalitets-principper (vedlagt) vedtaget på bestyrelsesmødet 20. oktober i år. Det blev aftalt at de 4 bestyrelsesmedlemmer snarest tager stilling til Johns krav og herefter drøfter vi alle vor indstilling til GF.

4.       Regnskab: vedlægges til gennemgang før vi kopierer det ind på bagsiden af GF-indkaldelsen – Dorte fremlægger incl. nye- og fraflyttede beboere/laugsmedlemmer.

5.      Formandsberetning skal indeholde kommentarer til vejlukning (Borgermøde 6. januar i forbindelse med udvalgets behandling), Bodils Trafikbrev 12. oktober – Bodil fremlægger - brevet vedlægges GF-indkaldelsen, Loppemarked (næste 25. april), Sommerfest (næste 22. august – muligvis 29. august), Halloween, Landsbyråd (Ole fremlægger), Borde- og stole, Beplantning, Nabohjælp (Dorte og John fremlægger) samt det der måtte være tilbage af Peder/Camillas mail (se bilag) efter at Ole har drøftet det med dem. 

Referat: Laug - Bestyrelsesmøde 20/10 - 2014: Om Samarbejdsprincipper

Laug - Bestyrelsesmøde 20/10 2014Samarbejde i bestyrelsen
Ud fra den overbevisning at vi hidtil har haft et tillidsfuldt samarbejde er vi enige om at dette kun kan fortsætte hvis alle bestyrelsesmedlemmer efterlever flg.:
  1. Udtalelser udadtil, der kan fortolkes som udtalelser på bestyrelsens vegne, stemmes af med kollegerne hvis man er i tvivl om den interne enighed
  2. Såfremt man er i tvivl om at ens mening er i strid med den generelle mening hos kollegerne informeres kollegerne.
  3. Såfremt man modtager oplysninger, som sår tvivl ved ens egen tillid til kollegerne, agerer man ikke udadtil på disse før man har afklaret tvivlen med kollegerne.
  4. Ønsker man at handle udadtil vedr. et emne, hvor man, efter den gensidige orientering må erkende at man er i opposition til den generelle mening hos kollegerne, handler man først når kollegerne er orienteret

STATUS FOR SIKKER FÆRDSEL GENNEM LANDSBYEN 1/10 -2014


Landsbylauget har nu arbejdet på at få forbedret de trafikale forhold i og omkring Avderød Landsby i 4 år. Det er et langt sejt træk, som til tider ser meget positivt ud og til tider ser mindre positivt ud. Mange har spurgt til projektet og om der nu ikke snart sker noget. Derfor denne korte opsummering til orientering.

Ved generalforsamlingen i 2013 præsenterede kommunen at de trafikale udfordringer igennem landsbyen kunne løses ved etablering af en såkaldt 2 minus 1 - løsning, som den de har i Kirkelte. Landsbyen udtrykte sig positivt omkring det og i sommeren 2013 gik kommunen igang med at renovere afvandingen af vejen, således at der ikke samles store vandpytter i siden af vejen til gene for cyklister og andre. Men så skete der ikke mere. Kommunen blev undervejs opmærksomme på at der er problemer med oversigtigen i de to sving hen igennem landsbyen og havde brug for at skitsere på løsningen endnu engang. Landsbylauget har løbende haft telefonisk kontakt til kommunen for at presse på for en løsning. I starten af 2014 fik vi et møde i stand med kommunen for at presse yderligere på. Her diskuterede vi 2 minus 1- løsningen igennem og påpegede hvordan vi så placering af chikaner samt muligheder for at krydse vejen bedst placeret.

I løbet af foråret har vi fortsat presset på for en løsning dog uden at der skete noget. Vi fik et møde i stand med kommunen endnu engang i juni måned i år. Her blev det præsenteret at en 2 minus 1 løsning ikke vil være en mulighed alligevel, pga. oversigtsforholdene sammenholdt med det store antal biler, som passerer landsbyen.
Der kører omkring 2700 biler igennem Avderød hver dag mens der til sammenligning kører omkring 300 biler igennem Kirkelte hver dag. Dette er forklaringen på at der ikke kan etableres de samme fart reducerende anlæg, igennem Avderød som igennem Kirkelte. Jaså! Men vi stillede op som konstruktive samarbejdspartnere og indgik i dialog omkring alternative løsningsmuligheder og fik i samarbejde med politiet og kommunens forvaltning skitseret en løsning som indeholdt yderligere fartdæmpende chikaner, fartbegrænsning på 30 km/t samt muligheden for at kombinere det med en lokal trampesti bag om landsbyen (de berørte lodsejere er orienteret).

Dette løsningsforslag blev præsenteret på udvalgsmøde for Plan-, klima- og teknikudvalget her i sensommeren. På dette møde blev det konstateret at der ikke er midler til at prioritere Avderødvej dette år pga. økonomiske udfordringer i forbindelse med andre store trafikprojekter (læs motorvejsafkørsel Fredensborg).
Sagen er derfor udsat.
Lauget har søgt nærmere indformation omkring baggrunden for denne beslutning og er i gang med at afklare mulige fremtidige tiltag - herunder at bede om foretræde for udvalget med henblik på at få sat en endnu bredere og stærkere fokus på de trafikale udfordringer vi har i Avderød.
Lige nu er der stilstand i vores projekt, men vi arbejder indædt videre med det formål at få dæmpet farten igennem landsbyen, skabt mulighed for at de bløde trafikanter kan komme igennem landsbyen og at få etableret den cykelsti, mellem Avderød landsby og Karlebo skole som der er sat midler af til i kommunens budget i 2017.

Jo mere alle beboere involverer sig jo bedre (behøver ikke at begrænse sig til fugleskræmsler og græskar !) Gode ideer til john@bonnor.dk eller tlf.: 48281311.