mandag den 18. februar 2013

Opfølgning på sikkerskolevejsprojektet


Kære alle

Vedlagt den sagsfremstillingen vedr. trafikløsninger i og omkring Avderød som behandles i Trafiksikkerhedsudvalget den 20. februar.

Lad os ringes ved i weekenden, og aftale mødetidspunkt.

7.  Trafikale løsninger omkring Avderød
________________________________________
Sagsnummer: 13/5991   Sagsansvarlig: JHWR

Beslutningstema:   Stillingtagen til videre undersøgelse af trafikale løsninger omkring Avderød.
Sagsfremstilling og økonomi:   Baggrund
Trafiksikkerhedsudvalget vedtog på mødet den 6. november 2012 principper for trafikale løsninger omkring Avderød, som grundlag for udarbejdelse af projektforslag.

De besluttede principper for trafikale løsninger gennem Avderød er:
1. Venstresvingsbane fra Kongevejen mod Avderødvej.
2. 2-1-vej gennem Avderød
3. Lukning af Vejenbrødvej ved Fredensborg Kongevej som løsning til forbedring af sikkerheden i krydset.
4. Stiforbindelse mellem Avderød og Karlebo.

Herud over er der stillet spørgsmål om, hvorvidt en ændret trafikal funktion af Avderødvej kunne være en realistisk måde at løse trafiksikkerhedsmæssige problemer på:
5. Vurdering af Avderødvejs funktion som fordelingsvej.

Status for de enkelte elementer er:
Ad. 1. Projektforslag er under udarbejdelse og forventes præsenteret på mødet. Forventet udførelse i 2013. Foreløbigt budget 1,6 mio. kr.

Ad. 2. Projektforslag er under udarbejdelse og forventes præsenteret på mødet. Forventet udførelse i 2013. Foreløbigt budget 0,4 mio. kr. + eventuel vejudvidelse ved Gadekæret 0,15 mio. kr. og krydsninger ved Vejenbrødvej 0,05 mio kr. Projektet er drøftet med politiet som umiddelbart er positive over for løsningen. Avderød Landsbylaug har udtrykt at løsningen efterkommer ønsket om en sikker løsning gennem byen.

Ad. 3. Beboere i Avderød har udtrykt skepsis overfor en vejlukning på grund af trafikale konsekvenser. Administrationen kan igangsætte undersøgelse af alternative muligheder og deres effekter på trafik og sikkerhed. De alternative muligheder omfatter blandt andet en rundkørsel, signalanlæg og ensretning. En eventuel højresvingsbane fra Kongevejen mod Avderødvej afventer i øvrigt beslutningen om løsning i krydset ved Vejenbrødvej.

Ad 4. Avderød Landsbylaug er positive overfor den dobbeltrettede sti. Det foreslås at sagen overdrages til beslutning i Børne- og Skoleudvalget, som kan indstille stien til at indgå i budgetforhandlingerne. Foreløbigt budget for stien er 2,8 mio. kr.

Ad 5. Avderødvej er i dag en fordelingsvej hvorved fremkommeligheden for trafikanterne er en væsentlig faktor. Dette kan være i konflikt med lokale ønsker om større trafiksikkerhed for den lokale trafik. En ændring af vejens funktion til lokalvej vil i højere grad tilgodese de lokale ønsker.

Bevilling:   Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag:   Vejloven og færdselsloven.

Kompetence:   Trafiksikkerhedsudvalget.
Indstilling:   1.      At der udarbejdes detailprojekt for venstresvingsbane på Fredensborg Kongevej til endelig godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget
2.      At der udarbejdes detailprojekt for 2-1 løsning gennem Avderød til endelig godkendelse i miljø- og teknikudvalget
3.      At der gennemføres mere detaljerede undersøgelser af mulige løsninger for den sorte plet Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej
4.      At sagen om dobbeltrettet cykelsti mellem Avderød og Karlebo Skole sendes til høring i Børne- og skoleudvalget, og derefter skal sagen i Trafiksikkerhedsudvalget igen, med indstilling til Miljø- og Teknikudvalget om videre behandling.
5.      At Avderødvejs funktion som fordelingsvej vurderes nærmere
Mvh.Thomas Bak (V)
Byrådsmedlem
Blåbærhaven 8, st.tv.
2980 Kokkedal
thob@fredensborg.dk
tlf. 2672 4618

mandag den 11. februar 2013

Generalforsamling 24. januar 2013 – kortfattet referat
Beretning:

1. Loppemarked 29. april: pænt overskud – kr. 4.500 – fint fremmøde men fortsat for få
stadelejere derfor appel til alle, også appel om forslag om hvordan bestyrelsen kan gøre
loppemarked 2013 ( 5. maj) endnu bedre.
2. Sommerfest 18. august: Tak til Martin (lokaler) og Mikkel (mad fra Chicago Road House).
Appel til alle om hvordan bestyrelsen kan gøre sommerfest 2013 (17. august) endnu bedre.
3. Forespørgsel fra kommunen om fældning af Bojes træ blev støttet hvorefter tilladelse blev
givet.
4. Laugets borde, stole og flagstænger: tak til Saman og Vivi/Boje for opbevaring. Al udlån via
hjemmesiden. Præcisering af udlånsbetingelser drøftes på næste bestyrelsesmøde.
5. Medlemmer af lauget: 43.
6. GF i Fredensborg landsbyråd: info om indlæg vedr. Energibesparelser & vedvarende energi
kan rekvireres hos John.
7. Kommunens fælles retningslinier vedr. husmøller og solceller: ingen = individuel søgning.
Se hjemmesiden
8. Tak til bestyrelseskolleger samt opfordring til nye kandidater om at melde sig. Søren stopper
til næste GF.
9. Appel til alle om forslag vedr. Laugets aktiviteter

Valg af bestyrelse og revisor: genvalg af Charlotte og Dorte (2 år), John (1 år - formand), Erik
(suppleant) samt Tomas (revisor).

Indkommet forslag fra Peder Ewald Hansen & Camilla Bøggild:

1. Hvad har bestyrelsen prokura til at beslutte på medlemmernes vegne ? Svar: disponere over
laugets formue jf. vedtægternes § 8
2. Avderødvej er i virkeligheden meget smallere end den er på kommunens matrikelkort
over vejen. Kan/vil lauget gøre noget for at vejen får den bredde igen som den er på
matrikelkortene ? Svar: ja, så snart Peder fremsender detaljer til John om hvor det er
relevant.

Debat om ”sikker skolevej” gennemføres forudsat at Vejenbrødvej lukkes:

Thomas Bak (suppleret af Jørn Mouritsen og Jakob ?) fremlagde forslag til Trafikal løsning nr. 73
og pointerede at dette alene var et forslag, der var afhængigt af aftenens debat og senere offentlig
høring, dels at det ikke var sandsynligt at der var afhængighed mellem de to dele af forslaget –
lukning af Vejen brødvej og ”sikker skolevej, som ellers tidligere meldt ud til bestyrelsen.

Peder Ewald havde protesteret mod Jørn og Jakobs deltagelse fordi disse ikke var inkluderet i
indkaldelsen. Protesten blev afvist af John u.h.t. nødvendig information til GF.

John pointerede at ingen i Avderød ønskede Vejenbrødvejs lukning, men et sandsynligt flertal
kunne acceptere dette hvis det var nødvendigt for gennemførelsen af ”sikker skolevej” (kraftige
protester hertil fra diverse deltagere, der også pointerede de farlige konsekvenser for Avderødvej øst
af en evt. lukning af Vejenbrødvej).

Berettigelsen af at kalde krydset Vejenbrødvej/Fr.borg Kongevej en sort plet blev diskuteret. I
forb. hermed anførte Thomas Bak at berettigelsen kunne revurderes og at der i øvrigt var andre
alternativer end lukning = trafiklys eller rundkørsel.

Diskussionen om lukning af Vejenbrødvej blev afsluttet med henvisning til at der i dele af
forsamlingen/lauget var stor modstand mod dette.

Kommunens medarbejdere fremlagde deres forslag til løsning af de trafikale problemer igennem
landsbyen og op til Karlebo skole (projekt ”sikker skolevej”). 2-1 løsningen igennem landsbyen
(oprindeligt ”sikker skolevej” fase 1 blev konkluderet som den mest realistiske (og en meget billig)
løsning – skal dog først kommenteres af politiet. Der var stor tilslutning til dette tiltag. Thomas
Bak: fase 1 skulle kunne gennemføres allerede i 2013.

Den dobbelte cykelsti fra landsbyen til skolen (oprindeligt ”sikker skolevej” fase 2) blev fremlagt.

Til en forbedring af forholdene for de bløde trafikanter ad Vejenbrødvej og Avderødvej øst blev
ensretning af de 2 vejstrækninger foreslået, med cykel-/gangsti i siden af vejen.

GF blev afsluttet med flg. konklusioner:

1. Kommunen arbejder videre med ”sikker skolevej” projektets faser 1 og 2 (2-1 vej igennem
landsbyen og cykel-/gangsti mellem Avderødvej og Karlebo).
2. Vejlukning er ikke en ønsket løsning – alternative løsninger undersøges, herunder ensretning
af Vejenbrødvej og Avderødvej.