mandag den 18. februar 2013

Opfølgning på sikkerskolevejsprojektet


Kære alle

Vedlagt den sagsfremstillingen vedr. trafikløsninger i og omkring Avderød som behandles i Trafiksikkerhedsudvalget den 20. februar.

Lad os ringes ved i weekenden, og aftale mødetidspunkt.

7.  Trafikale løsninger omkring Avderød
________________________________________
Sagsnummer: 13/5991   Sagsansvarlig: JHWR

Beslutningstema:   Stillingtagen til videre undersøgelse af trafikale løsninger omkring Avderød.
Sagsfremstilling og økonomi:   Baggrund
Trafiksikkerhedsudvalget vedtog på mødet den 6. november 2012 principper for trafikale løsninger omkring Avderød, som grundlag for udarbejdelse af projektforslag.

De besluttede principper for trafikale løsninger gennem Avderød er:
1. Venstresvingsbane fra Kongevejen mod Avderødvej.
2. 2-1-vej gennem Avderød
3. Lukning af Vejenbrødvej ved Fredensborg Kongevej som løsning til forbedring af sikkerheden i krydset.
4. Stiforbindelse mellem Avderød og Karlebo.

Herud over er der stillet spørgsmål om, hvorvidt en ændret trafikal funktion af Avderødvej kunne være en realistisk måde at løse trafiksikkerhedsmæssige problemer på:
5. Vurdering af Avderødvejs funktion som fordelingsvej.

Status for de enkelte elementer er:
Ad. 1. Projektforslag er under udarbejdelse og forventes præsenteret på mødet. Forventet udførelse i 2013. Foreløbigt budget 1,6 mio. kr.

Ad. 2. Projektforslag er under udarbejdelse og forventes præsenteret på mødet. Forventet udførelse i 2013. Foreløbigt budget 0,4 mio. kr. + eventuel vejudvidelse ved Gadekæret 0,15 mio. kr. og krydsninger ved Vejenbrødvej 0,05 mio kr. Projektet er drøftet med politiet som umiddelbart er positive over for løsningen. Avderød Landsbylaug har udtrykt at løsningen efterkommer ønsket om en sikker løsning gennem byen.

Ad. 3. Beboere i Avderød har udtrykt skepsis overfor en vejlukning på grund af trafikale konsekvenser. Administrationen kan igangsætte undersøgelse af alternative muligheder og deres effekter på trafik og sikkerhed. De alternative muligheder omfatter blandt andet en rundkørsel, signalanlæg og ensretning. En eventuel højresvingsbane fra Kongevejen mod Avderødvej afventer i øvrigt beslutningen om løsning i krydset ved Vejenbrødvej.

Ad 4. Avderød Landsbylaug er positive overfor den dobbeltrettede sti. Det foreslås at sagen overdrages til beslutning i Børne- og Skoleudvalget, som kan indstille stien til at indgå i budgetforhandlingerne. Foreløbigt budget for stien er 2,8 mio. kr.

Ad 5. Avderødvej er i dag en fordelingsvej hvorved fremkommeligheden for trafikanterne er en væsentlig faktor. Dette kan være i konflikt med lokale ønsker om større trafiksikkerhed for den lokale trafik. En ændring af vejens funktion til lokalvej vil i højere grad tilgodese de lokale ønsker.

Bevilling:   Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag:   Vejloven og færdselsloven.

Kompetence:   Trafiksikkerhedsudvalget.
Indstilling:   1.      At der udarbejdes detailprojekt for venstresvingsbane på Fredensborg Kongevej til endelig godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget
2.      At der udarbejdes detailprojekt for 2-1 løsning gennem Avderød til endelig godkendelse i miljø- og teknikudvalget
3.      At der gennemføres mere detaljerede undersøgelser af mulige løsninger for den sorte plet Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej
4.      At sagen om dobbeltrettet cykelsti mellem Avderød og Karlebo Skole sendes til høring i Børne- og skoleudvalget, og derefter skal sagen i Trafiksikkerhedsudvalget igen, med indstilling til Miljø- og Teknikudvalget om videre behandling.
5.      At Avderødvejs funktion som fordelingsvej vurderes nærmere
Mvh.Thomas Bak (V)
Byrådsmedlem
Blåbærhaven 8, st.tv.
2980 Kokkedal
thob@fredensborg.dk
tlf. 2672 4618

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar