onsdag den 16. februar 2011

Er du modstander af Ring 5


Kom og giv dit bidrag!

Ring 5 indgår som en del af planen med at forbinde Sverige og Tyskland med en trafik korridor. Ring 5 er en areal reservation til kommende 55-70 km. lang ringforbindelse mellem Helsingør og Køge og omfatter 70 km2 svarende til et 1 km bælte fra Helsingør til Køge. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om, at forbindelsen skal realiseres. IBU-Øresund anbefaler en 4-sporet motorvej og en jernbane i Ring 5 kombineret med en HH-tunnelforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til transport af persontog, godstrafik og togtrafik.

Stærke kræfter arbejder på at realisere Ring 5 og derfor er der brug for en koordineret indsats, hvis vi skal lykkes med at få skrinlagt planerne om at ødelægge den sjællandske natur og mange menneskers livsvilkår mod dette utidssvarende projekt.


Så kom til møde på Karlebo kro, Karlebovej 10, 2980 Karlebo tirsdag d. 8. marts kl. 19.00 – 22.00


- og vær med til at lægge strategien for modstanden mod Ring 5 og et engageret samarbejde om, hvordan vi løfter planerne ud i livet!

Hvis vi koordinerer vores ideer, indsatser og kompetencer, kan vi nå rigtig langt!

Dagsorden

1) Vi skal i gang med en koordineret indsats mod Ring 5. Hvordan gør vi? Vi får nogle bud af
     særligt indbudte

2) Brainstorm vedr. hvilke indsatser er afgørende, for at vi når vores mål? (ex.
    underskriftsindsamling, hjemmeside, lobby virksomhed, artikler, forening m.v.)

3) Drøftelse om de konkrete indsatser og det videre arbejde

4) Organisering, opgavefordeling og mødestruktur


Fortæl andre engagerede borgere i lokalsamfundet om mødet, alle er velkomne!


Venlig hilsen planlægningsgruppen

Der findes mange links rundt omkring:
Hos Susie Kobber (Vejenbrødved 2C), som jo er vores lokale frisør kan man udtrykke sin modstand på en underskriftsindsamling

onsdag den 9. februar 2011

Nej Tak til RING 5

Ring 5 - Nej tak.

Her i 11. time er det nødvendigt at protestere over de hastigt fremadskridende planer om Ring 5. Og protesten skal nå beslutningstagerne på Christiansborg.


For Ring 5 er et omfattende, utidssvarende og miljøbelastende motorvejsprojekt, der vil betyde store tab og uigennemtænkte konsekvenser på både kort og langt sigt. Tab af uerstattelige fredede naturområder, uforstyrrede landskaber og biologisk mangfoldighed. Tab af rekreative værdier. Og ikke mindst tab af ro omkring os, både nat og dag. De direkte gener og konsekvenser vil berøre en meget stor del af Nordsjælland og Storkøbenhavn, da Ring 5 planlægges anlagt fra Helsingør til Køge.

Udover de direkte gener og konsekvenser indebærer etableringen af Ring 5 også en alvorlig fare for, at Nordsjællands smukke natur løbende ud i fremtiden bliver ofret til fordel for en uønskværdig byudvikling. I umiddelbar forlængelse af et motorvejsprojekt følger stort set altid erhvervs- og industribyggeri langs motorvejsstrækningen. Mange steder suppleres erhverv og industri erfaringsmæssigt med varehuse, butikker til pladskrævende varer, butikscentre og etagebyggeri. Eksemplerne langs det eksisterende motorvejsnet er mange.

En sådan byudvikling genererer endnu mere trafik og er desuden i direkte modstrid med den fingerplan, der er vedtaget for blandt andet at friholde den nordsjællandske natur for yderligere bebyggelse.

Trafikalt er Ring 5 først og fremmest en fordel for gennemkørende lastvognstrafik, blandt andet langturstrafik mellem Sverige og Tyskland, men forsøges præsenteret som et ubetinget gode for den almindelige borger. For næsten alle kan blive enige om, at de massive bilkøer, der præger hovedstadsområdet i myldretiden, er udtryk for en uholdbar situation.

For de rigtig mange milliarder kroner Ring 5-projektet kommer til at koste, kan vores trafikale udfordringer sagtens løses på bedre og langt mindre indgribende måder. Og løsningen bør i hvert fald ikke baseres på lobbyisme, andre landes interesse for at bruge Danmark som transitland, usikre prognoser og gætværk.

Har du også betænkeligheder ved Ring 5-projektet og vil du gøre en indsats for at forhindre anlæggelsen, så tilslut dig protestgruppen ’Nej til Ring 5’ på www.nejtilring5.dk. Hvis vi er mange nok, kan vi gøre en forskel!