fredag den 25. december 2015

Vedtægter for Avderød landsbylaug.

Vedtægter for Avderød landsbylaug.
§ 1: Navn og hjemsted.
Lauget hedder Avderød landsbylaug og har hjemsted i Avderød landsby. Dets adresse er formandens.

§ 2: Formål.
Avderød landsbylaugs formål er at varetage og formidle beboernes interesser og sikre deres indflydelse i sager, der vedrører Avderød landsby med tilhørende opland. Lauget kan indtræde i samarbejde med tilsvarende laug i kommunens øvrige landsbyer og med tilsvarende landsorganisationer.

§ 3: Medlemskab.
Som medlemmer optages folkeregisteranmeldte husstande og virksomhedsregisteranmeldte virksomheder i Avderød landsby med tilhørende opland.

§ 4: Generalforsamling.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned og indkaldes med mindst tre ugers skriftligt varsel til medlemmerne. Samtidig med den skriftlige indkaldelse fremsendes dagsorden, regnskab, budget samt evt. indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde:
1: Valg af dirigent.
2: Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3: Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Fastsættelse af kontingent og budget.
6: Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter.
7: Valg af revisor.
8: Evt.
1: Evt. ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med angivet dagsorden og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I så fald skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivet dagsorden inden 30 dage. Indkaldelse skal ske med tre ugers skriftligt varsel til medlemmerne.
2: Hver husstand har en stemme, forudsat at kontingent er indbetalt. Ved fravær kan stemmes ved fuldmagt til bestyrelsen eller et andet medlem.
3: Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller et tilstedeværende medlem ønsker det.
4: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
5: Til laugets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige laugets medlemmer.
6: Opløses lauget, skal dets midler uddeles i overensstemmelse med de i § 2 anførte formål.

§ 5: Bestyrelse.
1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen, således at der i lige år er to på valg og i ulige tre. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter for to år af gangen ligeledes på forskudt valg samt en revisor.
2: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger af sin midte en formand, og en kasserer.
3: Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives. Der skrives referat, der udsendes som mail til medlemmerne.
4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
5: Til varetagelse af laugets opgaver, kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper blandt laugets medlemmer.

§ 6: Regnskab og revision.
Laugets regnskabsår går fra 1/10 til 30/9.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor.
Kassereren har ansvaret for laugets kontante beholdning.

Avderød, december 2015.

Indkaldelse til GeneralforsamlingAvderød Landsbylaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.30 på Karlebo Kro
Som tidligere er der mulighed for fælles spisning (dagens ret til kr.128 ) på kroen kl. 18.30
- hvis I ønsker at deltage skal I melde jer pr. e-mail til Ole Bergman, mail@bergmanvin.dk (evt. tlf. 48280035) senest 30. december.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 22. december.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. forelæggelse af regnskab (se bagsiden)
4. forslag til nye vedtægter*
5. indkomne forslag
6. kontingent
7. valg af bestyrelse & suppleanter**
8. valg af revisor
9. eventuelt

*I forbindelse med at John trækker sig som formand efter 11 år på posten ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne således at den nyvalgte bestyrelse fremover konstituerer sig og vælger sin formand. Iflg. nuværende vedtægter (se evt. hjemmesiden) vælges formanden af generalforsamlingen.
Forslag til nye vedtægter, der tillige indeholder div. mindre ændringer, vedlægges.

**På valg til bestyrelsen er Ole Bergman og Peter Martinussen. Herudover skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår henholdsvis Helle Krabbe, Frdb.Kongevej 36 samt Charlotte Kirkegaard, Vejenbrødvej 11 og Betina Bøgelund, Avderødvej 28.
Såfremt der er andre der har lyst til at stille op til bestyrelsen eller som suppleant, bedes I kontakte ét af de nuværende medlemmer (se ndf.)

Årskontingentet på kr. 150 betales til vor bankkonto reg.nr. 2269 konto nr. 7553776249. Husk at påføre navn. For at have stemmeret skal beløbet indbetales inden generalforsamlingen. De der er forhindret i at komme bedes indbetale senest 1/3-16.
Glædelig jul og godt nytår
ønskes af bestyrelsen:
John Bonnor, Vejenbrødvej 9, tlf. 48281311, Boje Povlsen, Avderødvej 15, tlf. 26150406, Peter Martinussen, Avderødvej 43B, 29249961, Dorte Skriver, Avderødvej 33, tlf. 48280415, Ole Bergman, Avderødvej 4, tlf. 48280035