torsdag den 27. december 2012

mail korrespondance omkring Trafik sikring


Hej John


Her er teksten som trafiksikkerhedsudvalget behandler på tirsdag.


Mvh.


Thomas Bak (V)

Byrådsmedlem

Blåbærhaven 8, st.tv.

2980 Kokkedal

thob@fredensborg.dk

tlf. 2672 4618


Nr. 78 - Trafikal løsning omkring Avderød

Sagsnr.:
12/46485
Beslutningstema

Godkendelse af de principielle løsningsforslag til forbedring af trafiksikkerheden omkring Avderød.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund.


I Trafiksikkerhedsplan 2012 foreslås Vejenbrødvej lukket for at reducere uheldene i krydset Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej. Krydset er udpeget som ”sort plet” og er dermed blandt de 5 mest uheldsbelastede kryds i Fredensborg Kommune.


Det eksisterende 4-vejs kryds ændres derved til et T-kryds på Fredensborg Kongevej. Trafikanter der skal fortsætte mod Avderød vil herefter skulle køre et mindre stykke ad Fredensborg Kongevej og herefter dreje mod Avderød ad det nuværende T-kryds.


Benyttelse af de to T-kryds er trafiksikkerhedsmæssig en mere sikker løsning end det nuværende 4-vejs kryds.


Avderød Landsbylaug har tidligere påpeget behovet for, at der etableres en sikker stiforbindelse mellem Avderød og Karlebo Skole. Dette er stadig et relevant synspunkt da Karlebo Skole efter gennemførelsen af en ny skolestruktur opretholdes på samme niveau.


Med henvisning til Trafiksikkerhedsplanen er der ligeledes baggrund af at etablere en stiforbindelse, da Avderødvej er klassificeret som fordelingsvej. Med den aktuelle trafikmængde betyder det, at der bør etableres sti langs vejen.


De to problemstillinger er derfor vurderet i sammenhæng og der er udarbejdet følgende samlede forslag til lukning af Vejenbrødvej og etablering af en stiforbindelse mellem Avderød og Karlebo Skole.


Lukning af Vejenbrødvej


Der etableres en vejlukning nærmest Fredensborg Kongevej, således at Avderødvej vil afvikle hele trafikken mellem Avderød og Fredensborg Kongevej. Det vil kræve en venstresvingsbane på Fredensborg Kongevej ved Avderødvej i lighed med den eksisterende venstresvingsbane ved Vejenbrødvej.


Omlægningen vurderes at medføre en uheldsreduktion på 50 % af uheldene i krydset Fredensborg Kon­gevej/Vejenbrødvej. I krydset Fredensborg Kongevej/Avderødvej vil den øgede trafik medføre en mindre stigning i antallet af uheld, men dette mere end opvejes af etableringen af en ny venstresvingsbane i samme kryds. Venstresvingsbanen vil reducere uheldene med ca. 25% og det vurderes at være væsentlig mere end den forventede trafikstigning ville kunne medføre.


Der er i perioden 2007-11 registreret 6 uheld i krydset Fredensborg Kongevej/Vejenbrødvej.


Der vil desuden ske en total aflastning af Vejenbrødvej og en øget belastning på Avderødvej på op til 550 biler/døgn, svarende til en stigning på 40 %. Trafikanterne fra de ca. 10 boliger langs strækningen af Vejenbrødvej må køre en omvej ad Avderødvej for at komme ud på Kongevejen.

Vejenbrødvej vil mellem Avderød og Kongevejen blive omdannet til en blind boligvej, hvilket vil in­debære gode og sikre forhold for de lette trafikanter. Den lette trafik mellem Avderød og Vejenbrød skal imidlertid fortsat krydse Kongevejen i det eksisterende kryds.


Buslinje 384 vil udelukkende køre på Fredensborg Kongevej og dermed blive en mere direkte forbindelse med kortere rejsetid. Der vil dog være en længere afstand til stoppestedet, men det vil ligge indenfor en afstand af højst 600-700 meter. Stoppestedet vil medføre, at passagerne skal krydse Kongevejen på samme måde som ved de andre busstoppesteder på Kongevejen. Alternativt kunne der etableres en bussluse, så bussen kan køre ad samme rute som i dag.


Stiforbindelse mellem Avderød og Karlebovej


Der etableres en stiforbindelse mellem Fredensborg Kongevej og Karlebo Skole, som omfatter følgende strækninger:

-  Stiforbindelse langs Vejenbrødvej mellem Fredensborg Kongevej og Avderød, idet strækningen som nævnt luk­kes for biltrafik.

-  Dobbeltrettet sti mellem Avderød og Karlebo nord for vejen, dvs. i samme side som skolen.

-  To-minus-en vej gennem Avderød.

Den dobbeltrettede sti foreslås at starte umiddelbart vest for Avderød og slutte ud for Karlebo Skole. Den vil kræve lettere ombygninger af de eksisterende fartdæmpere, etablering af beplantning, belysning fx som pullert­armaturer, og arealerhvervelse.


Der etableres en to-minus-en vej gennem landsbyen, som indebærer, at det eksisterende vejprofil kan bevares. Vejen vil bestå af:

-  Kørebane på 3,0 m

-  Brede hvide kantlinjer på 0,3 m

-  Cykelarealer på ca. 2x1,5 m, som fx afmærkes med en overfladebehandling i slidstærkt gul/sandfravet ”Tyregrip”.

Idéen med en to-minus-en vej er, at cykelarealerne vil fungere som en flexzone, hvor der kan færdes både biler og cykler, men med en fartbegrænsning på 30 km/t. Løsningen vil skabe en sikker skolevej uden indgreb i eksisterende bebyggelse og for en lav anlægsudgift.

Der vil desuden kræves en mindre udvidelse af krydset syd for Gadekær og etablering af en krydsning af stierne mod Vejenbrød­vej.

Løsningen efterkommer Avderød Landsbylaugs forslag om en sikker stiforbindelse mellem Fredensborg Kongevej og Karlebo Skole, bortset fra stiforbindelsen langs Avderødvej mellem Avderød og Kongevejen, som ikke vurderes påkrævet efter etablering af den samlede stiforbindelse mellem Kongevejen og Kar­lebo Skole.


Anlægsoverslag


Den samlede anlægsudgift er opgjort til 5.300.000 kr. ekskl. moms, hvoraf 1.900.000 kr. til lukning af Vejenbrødvej, inkl. kanalisering af Fredensborg Kongevej/Avderødvej og etablering af bussluse ved Kon­gevejen, og 3.400.000 kr. til etablering af sikker stiforbindelse mellem Avderød og Karlebo Skole, fordelt med 2.800.000 kr. til den dobbeltrettede sti og 600.000 kr. til en to-minus-en vej gennem Avderød.

Alle beløb er inkl. uforudsete udgifter, trafikregulering og byggeplads, projektering og tilsyn, belysning af stien med pullertarmaturer, men ekskl. arealerhvervelse, bortkørsel af jord, erstatning af beplantning og hegn, og flytning af ledninger og kabler.

Lukning af Vejenbrødvej

Delopgave
 
Anlægsudgift
Enkel vejlukning med stele, skiltning og kantsten.
 
50.000 kr.
Venstresvingsbane på Fredensborg Kongevej ved Avderødvej 1.600.000 kr.

I alt
 

1.650.000 kr.
Alternativ:
Merudgift ved etablering af bussluse på Vejenbrødvej ved Konge­vejen
250.000 kr.

Stiforbindelse mellem Avderød og Karlebovej

Delopgave
 
Anlægsudgift
Dobbeltrettet sti mellem Avderød og Karlebo Skole.
 
2.800.000 kr.
To-minus-en vej gennem Avderød, overfladebe­handling med ”Autumm Gold Tyregrip”.
 
400.000 kr.
Udvidelse af kryds syd for Gadekær (150 m2 á 1000 kr/m2). 150.000 kr.
Krydsning af stierne ved Vejenbrødvej.
 
50.000 kr.

I alt
 

3.400.000 kr.
Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Retsgrundlag

Vejloven og færdselsloven
Kompetence

Trafiksikkerhedsudvalget
Indstilling

At principperne i forslaget godkendes som grundlag for udarbejdelse af et projektforslag.

Kære Bodil

Tak for din mail med jeres kommentarer og tak for jeres konstruktive
tilgang. 

Jeg beder forvaltningen gennemgå jeres kommentater, og når jeg har hørt fra
dem vender jeg tilbage. 

Særligt jeres bekymring for blot at få skabt en ny sort plet er jeg meget
opmærksom på. Jeg allerede nu give garantere jer, at jeg ikke kan støtte et
projekt der skaber sorte pletter. 

Mvh. Thomas

Den 04/12/2012 kl. 22.22 skrev "Bodil Vestergård"
:

Kære Thomas Bak

Vi er meget glade for at Trafiksikkerhedsudvalget har nikket til at
der arbejdes videre med trafiksikring omkring Avderød med udgangspunkt
i de tiltag, som er skitseret i sag nr. 78 "Trafikal løsning omkring
Avderød". Især betragter vi sikringen af Avderødvej mellem krydset
Vejenbrødvej/Avderødvej og Karlebo Skole som meget tilfredsstillende.

Vi har dog en række punkter, som vi syntes bør inddrages i det videre
arbejde. Bekymringerne knytter sig til de konsekvenser som en lukning
af Vejenbrødvej vil få for Avderødvej på strækningen mellem krydset
Fredensborg Kongevej/Avderødvej og krydset Vejenbrødvej/Avderødvej.

1. Ved lukning af Vejenbrødvej er vi bange for at den sorte plet vil
flyttes herfra til krydset Avderødvej/Fredensborg Kongevej. Særligt
vil det blive svært at lave et venstresving fra Avderødvej ud på
Fredensborg Kongevej mod Fredensborg, hvilket flere beboere forudser
vil medføre "satsede" venstresving og dermed farlige situationer. Vi
betragter derfor ikke etablering af en venstresvingsbane, som
tilstrækkelig. Vi anbefaler at dette genovervejes med henblik på
yderligere tiltag, som skal sikre trafiksikkerheden.

2. Ved lukning af Vejenbrødvej vil trafikmængden ad Avderødvej på
strækningen mellem Fredensborg Kongevej og krydset
Avderødvej/Vejenbrødvej stige på en strækning hvor antallet af biler i
forvejen er stort og der samtidig køres for stærkt. Dette vil
forstærke de trafikale problemer, som opleves af beboerne langs
Avderødvej på denne strækning, hvilket vi ser på med stor alvor.

Såfremt lukningen af Vejenbrødvej fastholdes mener vi at der bør
etableres massive hastighedsnedsættende anlæg på Avderødvej i
tilknytning til de bebyggede strækninger, som er nær krydset ved
Fredensborg Kongevej samt strækningen mellem krydset
Fredtoftevej/Avderødvej og hen til krydset Vejenbrødvej/Avderødvej.

3. Vi vil være meget kede af at miste busforbindelsen 384 igennem
landsbyen, da den giver os en følelse af at hænge sammen med resten af
kommunen og samtidig transporterer de skolebørn, som har valgt
Fredensborg fremfor Nivå.

Endelig vil vi tillade os at stille spørgsmålstegn ved tallene i
trafiktællingen. Vi mener at kunne huske at trafiktællingen er
foretaget i en periode med nedsat trafik pga. ferie/helligdage.  Vi
vil gerne bede om at få oplyst datoerne for trafiktællingen.


Overordnet set er Laugets bestyrelse meget tilfreds med at der endelig
kan komme en løsning på problemerne i landsbyen (Sikker skolevej
projektet) og hvis gennemførligheden heraf er afhængig af
Vejenbrødvejs lukning er dette også acceptabelt for 4 ud af laugets
ialt 5 medlemmer. MEN vi har ikke
mulighed for at lukke for den "støj"/modstand der vil komme fra en
række enkeltpersoner i relation til ovennævnte 3 punkter - det drejer
sig i sagens natur om beboerne langs Avderødvej mellem Kongevejen og
selve landsbyen. Det kunne måske være en mulighed at du/kommunen
formidler jeres begrundelser for at sammenkoble en sikring af
skolevejen med lukning af Vejenbrødvej ved den kommende
generalforsamling i Avderød Landsbylaug i uge 3. 2013.

Venlig hilsen Avderød Landsbylaug.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar